Helårskommentar

Opdateret 25.01.2019

Udviklingen i 2018

Afdelingen gav et afkast på -5,48% i 2018 mod et markedsafkast på –4,08%. Afkastet er under det forventede i forhold til de markedsforhold og risici, som vi ved indgangen til 2018 vurderede var til stede.

Kreditmarkederne har været negative gennem det meste af 2018 drevet af en kombination af politisk usikkerhed omkring den italienske finanspolitik og Brexit-forhandlingerne, en tiltagende global handelskrig samt en gradvist strammere pengepolitik fra verdens centralbanker, herunder naturligvis ECB’s beslutning om at stoppe sit opkøbsprogram af obligationer.

Porteføljens og benchmarkets negative afkast skyldes årets spændudvidelser, der har resulteret i kursfald, der har været større end den løbende forrentning.

Det relative afkast i forhold til benchmarket er negativt påvirket af sektorsammensætningen, hvor især de små overvægte i ansvarlig kapital fra banker, forbrugsvirksomheder og industriselskaber har bidraget negativt.

Selskabsudvælgelsen har bidraget positivt til performance, blandt andet positionerne i Zoopla og SIG Combibloc. Den ansvarlige investeringsprofil har bidraget positivt til det relative afkast, da afdelingen ikke kan investere i energiselskaber, der benytter sig af fossile brændstoffer. I takt med olieprisens fald har disse selskabers obligationer performet væsentligt dårligere end det generelle marked.

Herudover har porteføljen ikke været investeret i mange af de selskaber, der gennem 2018 har gjort det meget dårligt. Denne undervægt har også bidraget positivt til det relative afkast. Det relative afkast har ikke været påvirket af årets spændudvidelser.

Forventninger til afkast for 2019

Virksomhedsobligationer er gennem 2018 blevet billigere og billigere. De globale high yield-spænd er kørt ca. 2%-point ud og handler nu på samme niveau som det gennemsnitlige spænd gennem de seneste 10 år. Det samme billede gør sig gældende for investment grade-obligationer. I forhold til aktivklassens egen historik vurderes det derfor, at virksomhedsobligationer er fair prissat.

De seneste års positive effekter af FED’s og ECB’s eks­pansive pengepolitik har været aftagende gennem 2018. Den tendens forventes at forsætte i 2019, så udsvingene i markedet kan blive større end de seneste år.

Alt i alt er forventningen små positive afkast for virksomhedsobligationer i 2019. Hvis statsobligationsrenterne stiger mere end forventet, kan det have en negativ afsmitning på virksomhedsobligationer, der i så fald vil kunne få et negativt afkast, der dog vil være bedre end afkastet på statsobligationer på grund af det løbende højere rentebetaling.

Vi forventer en større spredning i den under­liggende kreditkvalitet, således at nogle selskaber vil øge gearingen som følge af større gældsoptagning og/eller faldende indtjening, hvilket ultimativt kan resultere i flere konkurser. Der vil dog også fortsat være selskaber, hvor kreditkvaliteten vil være stabil til svagt stigende, så selskabsanalysen vil fortsat have stor betydning for at skabe merværdi i porteføljen.


Vigtig information

Kommentaren er urevideret. Tidligere afkast kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast. Ingen oplysninger heri skal opfattes som investeringsrådgivning, og inden køb eller salg bør professionel rådgiver altid kontaktes.