Helårskommentar

Opdateret 25.01.2019

Udviklingen i 2018

Afdelingen gav et afkast på -7,67% i 2018 mod et markedsafkast på -2,18%. Afkastet er negativt og dermed betydeligt lavere end forventet i forhold til de markedsforhold og risici, som vi ved indgangen til 2018 vurderede var til stede.

Sammenlignet med de to foregående år blev 2018 skelsættende set ud fra et afkastmæssigt synspunkt. Som følge af den forøgede usikkerhed så vi forholdsvis store markedsudsving på specielt de risikofyldte aktiver. Set fra en dansk investors synspunkt formåede kun de amerikanske aktiver i DKK at give et positivt afkast som følge af den dollarstyrkelse, der materialiserede sig. Især de europæiske og kinesiske aktiver havde et hårdt år rent afkastmæssigt, hvorfor EM-aktiver generelt havde et dårligt år. På obligationssiden så vi en udvidelse af kreditspændene for både virksomhedsobligationer og EM-obligationer med negative afkast til følge. De traditionelle obligationer formåede ikke tilnærmelsesvist at råde bod på tabene fra risikofyldte aktiver, da både inflationsspøgelset først på året og ikke mindst den opstrammende pengepolitik fra USA’s centralbank lagde en god bund under renterne.

De positive takter for amerikansk økonomi fortsatte ufortrødent ind i 2018. Stille og roligt sneg der sig dog en øget usikkerhed ind i markedet, da den amerikanske retorik med hensyn til handelsbarrierer, straftold og regulær handelskrig tog til i styrke. Præsident Trump fortsatte med sin ’America First’-politik – nu også på det handelspolitiske område. Retorikken forvandlede sig til konkrete tiltag overfor især Kina, men også Europa og NAFTA-landene Canada og Mexico måtte stå for skud. I løbet af året har handelskrigen følgeligt bølget frem og tilbage over både Stillehavet og Atlanten, hvilket har undermineret den generelle risikosøgning på finansmarkederne med store markedsudsving til følge.

Den amerikanske centralbank fortsatte ufortrødent sin påbegyndte opstrammende pengepolitiske kurs i 2018. Ved årets udgang formåede FED således at have hævet renten med 1%-point uden den helt store konfrontation med markederne. Dog så centralbankchef Powell sig nødsaget til at løsne lidt op for den høgeagtige retorik sidst på året qua de faldende risikofyldte aktiver.

Endelig er bølgerne gået højt i Europa på flere politiske fronter. Italienske budgettrakasserier, slutspillet om Brexit og det folkelige oprør i form af ‘De Gule Veste’ i Frankrig har plaget det vesteuropæiske kontinent med deraf følgende stor usikkerhed.

Tendensen til folkets oprør mod eliten fik således lige pludselig et meget konkret udfald og afspejler med al tydelighed den populistiske understrøm, som løber igennem Vesteuropa p.t. Ikke ligefrem noget, som fremmer den politiske, eller for den sags skyld økonomiske udvikling i Europa, som allerede er presset.

2018 blev et svært år med negative afkast på de fleste aktivklasser – undtagelsen blev traditionelle obligationer, som formåede at præstere små positive afkast. Året vil fremfor alt blive husket for en markant opblussen i udsvingene på afkastene (volatilitet), som stigningen i dollarkursen kun til dels formåede at bøde for. I takt med årets gang blev investorernes risikosøgning følgeligt mindre og mindre.

Forventninger til afkast for 2019

Vi forventer for 2019 positive afkast for vores blandede afdelinger med aktier og obligationer. Vores vurdering er, at risikofyldte aktiver fortsat vil være den primære afkastdriver på trods af en historisk set dyr værdiansættelse. Det skyldes naturligvis det meget lave renteniveau på sikre obligationer. Vores hovedscenarie er fortsat lave, men svagt stigende renter i 2019, hvilket er ensbetydende med, at det forventede afkast herfra vil være begrænset. Vi forventer derfor fortsat, at det største afkast vil tilfalde de risikobetonede obligationer. Investorerne må formodentligt også i 2019 være forberedt på store udsving i markedsafkastet.


Vigtig information

Kommentaren er urevideret. Tidligere afkast kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast. Ingen oplysninger heri skal opfattes som investeringsrådgivning, og inden køb eller salg bør professionel rådgiver altid kontaktes.