Helårskommentar

Opdateret 29.01.2020

Udviklingen i 2019
Afdelingen gav et afkast på 25,81% i 2019 mod et markedsafkast på 29,10%. Afkastet er højere end forventet i forhold til de markedsforhold og risici, som vi vurderede var til stede ved årets indgang.

Efter et negativt aktieår i 2018 vendte den positive stemning tilbage med fuld kraft i 2019 og sendte det globale aktiemarked op med næsten 30% målt i danske kroner. En fortsat ultralempelig global pengepolitik og handelskrigen mellem USA og Kina var årets vigtigste temaer. Efter at have bølget frem og tilbage i lang tid var der tegn på opblødning i handelskrigen mod slutningen af året, og Donald Trump og Xi Jinping forventes at underskrive en første delaftale i starten af 2020. I Europa var frygten for et hårdt Brexit et vigtigt tema, men Boris Johnsons og de konservatives store valgsejr ved det britiske parlamentsvalg i december 2019 fik lagt en dæmper på bekymringerne.

De kraftige kursstigninger på globalt plan var i overvejende grad båret af nye stigninger på det amerikanske aktiemarked. Det brede S&P 500-indeks sluttede året 33% højere på et nyt rekordniveau. De nye aktiemarkeder havde igen svært ved at følge med og steg ’kun’ godt 20%. I Europa udmærkede Schweiz, Frankrig, Italien og Danmark sig med stigninger på omkring 30%, mens britiske, tyske og spanske aktier viste mere moderate stigninger på henholdsvis 23%, 23% og 14%. Japanske aktier steg 22%.

Sektormæssigt var der også stor forskel på top og bund. IT blev en suveræn vinder med et sektorafkast på næsten 50%. Mange IT-aktier kunne fremvise betydelig fremgang i både omsætning og indtjening i et år med modvind i mange andre industrier. Apple og Microsoft var blandt årets højdespringere med stigninger på henholdsvis 92% og 61%. I bunden sluttede energi med et sektorafkast på 11%. WTI-olieprisen steg 35% i 2019, men det kom efter et fald på næsten 40% i 4. kvartal 2018. Endvidere var sektoren under pres som følge af et øget fokus på bæredygtighed blandt investorerne, der i stadig større omfang lægger afstand til aktier inden for sort energi.

Stilmæssigt blev 2019 i vid udstrækning en gentagelse af 2018. Valueaktier havde et vanskeligt år, mens der var medvind til kvalitet og vækst. Samtidig var der igen en markant afkastkoncentration i store aktier.

Afkastet i Jyske Invest Globale Aktier KL blev negativt påvirket af vores eksponering mod lavt prisfastsatte aktier. Der var et neutralt bidrag fra aktievalget. De største positive selskabsbidrag kom fra WorldPay, Airbus og LPLA Financial med stigninger på henholdsvis 81%, 58% og 55%. De største negative selskabsbidrag kom fra DXC Technology, Apple og TCI. DXC og TCI faldt begge 31%, mens Apples stigning på 92% trak ned, da aktien var undervægtet i porteføljen.

Forventninger til afkast for 2020
Med tankerne på de kraftige kursstigninger i 2019 – og efter et afkast på 225% på det globale aktiemarked siden udgangen af 2009 – er det naturligt at bekymre sig om, hvor længe det positive markedsmiljø kan vare ved. Der er mørke skyer i horisonten, men om de giver regn eller driver over endnu engang, er et åbent spørgsmål. Vi forventer ikke en gentagelse af aktiefesten i 2019. Vi ser et positivt potentiale på aktiemarkederne, men i mere moderat skala og forudser, at 2020 kan blive præget af øget volatilitet.

Blandt de skyer, som fortsat hænger over aktiemarkederne, er handelskrigen mellem USA og Kina. Selvom en første delaftale synes at være på plads, kan uroen blusse op igen, når de næste delaftaler skal forhandles. Det vil være naturligt, at forhandlinger om emner som kinesisk statsstøtte, netspionage og immaterielle rettigheder kan blive kilder til turbulens i løbet af 2020 – både for aktieinvestorer og virksomheder, der må kalkulere med øget usikkerhed i deres investeringsbeslutninger.

Det bliver således en delikat balancegang for USA’s præsident, Donald Trump, der kæmper for genvalg ved præsidentvalget i november 2020. Landets økonomi og situationen på arbejdsmarkedet er sædvanligvis væsentlige parametre for en præsidents genvalg, og en opblussen af handelskrigen risikerer at tynge global handel og den økonomiske vækst i USA. Væksten i amerikansk økonomi er stadig fornuftig, men ventes at aftage yderligere i 2020 som følge af mangel på arbejdskraft, lavere privatforbrug og pres på virksomhedernes indtjening.

Generelt forventer vi, at verdensøkonomien vil vokse i et langsommere tempo i 2020. Vi forventer lavere vækst både på de etablerede markeder og de nye markeder. Den kinesiske vækstmotor vil med en vækst på under 6% køre i det laveste tempo i mange år.

På den positive side forventer vi, at verdens centralbanker med den europæiske centralbank (ECB) og den amerikanske centralbank (FED) i spidsen fortsat vil være garant for en lempelig pengepolitik i 2020. Tilmed antager vi, at ECB vil fortsætte med at plædere for ekspansiv finanspolitik hos de regeringer, der økonomisk har mulighederne.

De kraftige kursstigninger i 2019 har dog bragt prisfastsættelsen af aktier op i et leje, hvor aktier ikke længere kan karakteriseres som billige. Holdt op mod alternativet – obligationer – tilbyder aktier dog fortsat et attraktivt afkastpotentiale, og under forudsætning af en fortsat lempelig pengepolitik er der gode chancer for et positivt aktieår igen i 2020.

Vores opfattelse er, at virksomhederne generelt er i god gænge, men vi er samtidig opmærksomme på, at visse industri- og eksportsektorer naturligt har været påvirket af handelskrigen mellem USA og Kina. Vilkårene for virksomhederne er overordnet gode med lave finansieringsrenter og forbrugere i god form. Flere steder er arbejdsudbuddet dog et problem, som kan hindre vækst og i sidste ende holde indtjeningsvæksten tilbage. Samtidig synes forbrugerne at være mere bevidste og bekymrede end før finanskrisen, og det kan holde forbruget tilbage.

En lille joker i forhold til aktiemarkederne i 2020 er miljøspørgsmålet. Paradoksalt er emnet mest fremtrædende i Europa, hvor miljøproblemerne i virkeligheden er mindst. Vi ser en accelererende trend hos visse regeringer såvel som forbrugere og virksomheder. På den ene side kan det hindre vækst, men på den anden side kan det skubbe til investeringer på området. Ikke mindst dér, hvor de helt store virksomheder ændrer kurs og kræver, at hele værdikæden gør det samme. Samtidig kan de initiere efterspørgsel efter visse selskabstyper hos investorerne.


Vigtig information

Kommentaren er urevideret. Tidligere afkast kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast. Ingen oplysninger heri skal opfattes som investeringsrådgivning, og inden køb eller salg bør professionel rådgiver altid kontaktes.