Helårskommentar

Opdateret 29.01.2020

Udviklingen i 2019
Afdelingen gav et afkast på 12,24% i 2019 mod et markedsafkast på 11,06%. Afkastet er over det forventede i forhold til de markedsforhold og risici, som vi ved indgangen til 2019 vurderede var til stede.

Årets høje positive afkast skyldes dels det løbende afkast fra kuponbetalingerne og dels kursgevinster, som følge af at kreditspændene er kørt ind gennem 2019. Især i 1. kvartal kørte spændene markant ind, som et modsvar på et meget negativt 4. kvartal 2018.

De positive kreditmarkeder har været drevet af flere faktorer. Først og fremmest har fortsat støtte til de finansielle markeder fra de største centralbanker medvirket til, at renteniveauet fortsat er lavt og kreditspændene stabile. I efteråret annoncerede ECB, at de vil genoptage deres opkøbsprogram af stats- og virksomhedsobligationer, hvilket yderligere har understøttet kreditmarkederne.

Det lave renteniveau betyder, at det alt andet lige er billigere for selskaber at betale renter på deres lån, så markedets vurdering er derfor, at konkursraten vil være lav, hvilket er med til at holde kreditspændene på et stabilt niveau.

Porteføljens flotte relative afkast til benchmarket skyldes primært udvælgelsen af selskaber, men også sektoreksponeringen har bidraget positivt, især porteføljens overvægt i Utilities, Transport og Banker har bidraget positivt.

De største positive bidragsydere til det relative afkast har været positionerne i Orano (energi-infrastruktur), Enel (italiensk forsyning), NextEra Energy (vedvarende energi) Medical Property Trust (hospitaler), Heathrow Airport og Coty (kosmetik).

Forventninger til afkast for 2020
Med undtagelse af en kort periode omkring årsskiftet 2018-2019 har kreditspændene gennem de seneste tre år været relativt stabile. Det forventer vi vil fortsætte i 2020, godt hjulpet af de positive udsigter omkring en handelsaftale mellem Kina og USA og fortsat støtte til de finansielle markeder fra verdens centralbanker.

Alt i alt er forventningen små positive afkast for virksomhedsobligationer i 2020. Hvis statsobligationsrenterne stiger, kan det have en negativ afsmitning på virksomhedsobligationer, der i så fald vil kunne få et negativt afkast, der dog vil være bedre end afkastet på statsobligationer på grund af det løbende højere rentebetaling.

Vi forventer en større spredning i den under-liggende kreditkvalitet, således at nogle selskaber vil øge gearingen som følge af større gældsoptagning og/eller faldende indtjening, hvilket ultimativt kan resultere i flere konkurser. Der vil dog også fortsat være selskaber, hvor kreditkvaliteten vil være stabil til svagt stigende, så selskabsanalysen vil fortsat have stor betydning for at skabe merværdi i porteføljen.


Vigtig information

Kommentaren er urevideret. Tidligere afkast kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast. Ingen oplysninger heri skal opfattes som investeringsrådgivning, og inden køb eller salg bør professionel rådgiver altid kontaktes.