Helårskommentar

Opdateret 25.01.2019

Udviklingen i 2018

Afdelingen gav et afkast på -8,98% i 2018, hvilket er en spids lavere end markedsafkastet på -8,36%. I det meste af 2018 ulmede bekymringerne på de finansielle markeder for styrken i den globale økonomi, og i fjerde kvartal gav kurserne efter og sendte de internationale aktiemarkeder – herunder det danske – ud i en voldsom korrektion. Det store spørgsmål for 2019 er naturligvis, i hvor stor udstrækning korrektionen afspejler indtjeningseffekten af den potentielle vækstafmatning, som investorerne frygter.

Porteføljen er imidlertid ikke sammensat efter et specifikt makro-scenarie, men med baggrund i de selskabsspecifikke cases, hvor vi vægter kvalitet i ledelsen og markedsposition meget højt – gerne kombineret med et forandringspotentiale. Det danske aktiemarked har mange selskaber, som matcher disse karakteristika, og korrektionen i slutningen af 2018 har skabt nogle lukrative indgangsniveauer i flere af disse cases.

Porteføljens overvægt i Ringkjøbing Landbobank har isoleret set givet det største bidrag til årets afkast. Aktien har med en moderat kursstigning i 2018 med god grund løsrevet sig fra de øvrige bankaktier, som har været under pres. Casen er markant stærkere med baggrund i en stærk forretningsdisciplin kombineret med den værdiskabende overtagelse af Nordjyske Bank. Året har budt på udlånsvækst og lavere omkostninger end ventet, og ledelsen har sat sigtekornet på salgssynergier, som vil drive solid indtjeningsvækst i de kommende år. Udover Ringkjøbing Landbobank har undervægten i A.P. Møller Mærsk og overvægten i Vestas, Royal Unibrew og ALK-Abello også bidraget solidt til det relative afkast.

Porteføljens undervægt i Ørsted har derimod kostet dyrt på det relative afkast, eftersom aktien er steget kraftigt i 2018. Selskabet har opjusteret i løbet af året, bl.a. fordi man har opført projekter hurtigere og billigere end beregnet. Casen skal dog især vurderes på de opnåelige projektmarginer på offshore vind, og her er markedet meget positivt på potentialet. Aktien er således steget 29% i løbet af 2018. Næstefter Ørsted har ejerskabet i NKT kostet på afkastet. Aktien fik allerede massiv modvind fra årets start på forlydender om forsinkelse i godkendelsen af det store Viking Link-projekt. Skuffelsen steg, da ledelsen udtrykte forventninger om indtjeningsfald i 2018 og igen, da indtjeningsdykket viste sig dybere end oprindeligt antaget. Vi har reduceret ejerskabet i aktien i løbet af året, men porteføljeafkastet har stadig lidt under eksponeringen.

Redegørelse for aktiv forvaltning

Jyske Invest Danske Aktier KL havde ultimo 2018 en Active Share på 39,90% og en Tracking Error beregnet over de seneste tre år på 2,50%. Afdelingen har et smalt benchmark, hvor få store selskaber udgør en forholdsvis stor andel af benchmark, og de lovgivningsmæssige rammer mindsker derfor mulighederne for at afvige fra benchmark. Det danske marked er desuden kendetegnet ved lav likviditet og begrænset analysedækning af de mindre selskaber uden for benchmark. Vi har derfor fundet det i investorernes interesse at begrænse andelen i dette segment.

Forventninger til afkast for 2019

Vi forventer et positivt afkast på det danske aktiemarked i 2019, men også at 2019 med stor sandsynlighed vil blive præget af den større volatilitet, som for alvor fik fat i aktiemarkederne i løbet af 2018. Både national og international politik er potentielle kilder til usikkerhed, og det kan påvirke udsigterne for investorerne. De faktorer, der havde indflydelse på markedet i 2018 – herunder global handelskrig, Italiens budgetudfordringer, Brexit-aftale og vækstafmatning i EM-markedet – ventes også at være fokuspunkter i 2019. Porteføljen er imidlertid ikke sammensat efter et specifikt makro-scenarie, men med baggrund i de selskabsspecifikke cases.

Afkastpotentialet er ikke uden risici. Den amerikanske centralbank har hævet renten ni gange over de seneste tre år og har signaleret flere renteforhøjelser i 2019. Ligeledes vil Den Europæiske Centralbank stoppe sine massive obligationsopkøb, og banken har signaleret start på renteforhøjelser i andet halvår af 2019. Fortsat stramning af pengepolitikken i et scenarie, hvor væksten fortsætter med at skuffe, vil kunne danne grundlag for yderligere aktiekursfald på det danske aktiemarked.

På den politiske front udgør såvel forhandlingerne om Storbritanniens udtræden af det europæiske fællesskab som den populistiske italienske regerings konfrontatoriske kurs over for EU vedr. statsbudgettet risikofaktorer, som ganske vist er velkendte, men dog fortsat vil kunne skabe uro i markedet.


Vigtig information

Kommentaren er urevideret. Tidligere afkast kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast. Ingen oplysninger heri skal opfattes som investeringsrådgivning, og inden køb eller salg bør professionel rådgiver altid kontaktes.