Helårskommentar

Opdateret 25.01.2019

Udviklingen i 2018

Afdelingen gav et afkast på 0,53% i 2018 mod et markedsafkast på 1,12%. Afkastet er på niveau med det forventede i forhold til de markedsforhold og risici, som vi ved indgangen til 2018 vurderede var til stede.

2018 har ligesom 2017 været præget af stigende økonomisk vækst i såvel USA som Europa. I USA har væksten primært været drevet af skattelettelser, hvilket har medført en økonomi, som har kørt tæt på kapacitetsgrænsen. Den høje vækst har fået den amerikanske centralbank (FED) til at forhøje renten fire gange, så den ved årets udgang var 1%-point højere end ved årets start.

I Europa har Den Europæiske Centralbank (ECB) løbende nedskaleret opkøbsprogrammerne, og ved årets udgang er programmerne afsluttet.

Udenlandske investorer har igen i 2018 øget deres beholdning af danske realkreditobligationer. Købene har dog ikke i samme udstrækning som i 2017 haft en positiv indvirkning på den relative prisfastsættelse af realkreditobligationerne.

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har i 2018 påbegyndt omlægningen af finansieringen af statsstøttet boligbyggeri. Det har betydet markant øgede udtrækninger i udvalgte højt forrentede konverterbare obligationer ligesom der er omlagt betydelige andele i 5-årige rentetilpasningslån. Der er i stedet udstedt 10-årige rentetilpasningsobligationer med statsgaranti. Disse obligationer er opkøbt af Nationalbanken på en rente svarende til statsobligationsrenten.

Afdelingens midler har i hele 2018 primært været investeret i danske stats- og realkreditobligationer. I forhold til markedsporteføljen har der været en klar overvægt af specielt konverterbare realkreditobligationer. Disse obligationer har været den væsentligste bidragsyder til årets afkast. Andelen af statsobligationer har modsat været lav, og der har i stor udstrækning været investeret i den inflationsregulerede statsobligation. Obligationens afkast har været tæt på nul, da inflationsforventningerne sidst på året er blevet lavere, bl.a. som følge af den faldende oliepris.

Forventninger til afkast for 2019

I 2019 forventer vi et fortsat lavt renteniveau, men med en stigende tendens. Ved udgangen af 2018 afsluttede ECB sit opkøbsprogram, så der fremover alene geninvesteres for de allerede opkøbte obligationer. Der er således udsigt til en strammere pengepolitik i Europa, men på trods heraf er pengepolitikken overordnet set meget lempelig. ECB har tilkendegivet, at de første renteforhøjelser tidligst ventes i efteråret 2019. Helt afgørende herfor bliver inflationsudviklingen.

Den overordnede inflation er i øjeblikket omkring 2%, mens kerneinflationen er 1% lavere. Det seneste fald i olieprisen vil betyde et kommende fald i den overordnede inflation og dermed trække i retning af en udsættelse af tidspunktet for en renteforhøjelse. Flere andre usikkerhedsfaktorer som uafklarede Brexit-forhandlinger samt uro omkring det italienske budgetunderskud vil ligeledes kunne udsætte den forventede renteforhøjelse.

I USA har FED løbende strammet pengepolitikken gennem 2018. I 2019 forventer vi, at FED er tæt på at afslutte rækken af renteforhøjelser, så centralbankrenten vil ende i underkanten af 3%. En mere afdæmpet vækst samt fortsat urolige aktiemarkeder gør, at FED vil være tilbageholdende med yderligere forhøjelser.

Det aktuelt lave renteniveau, kombineret med at der ikke er udsigt til yderligere rentefald, gør, at afkastene på de traditionelle obligationer ventes at blive beskedne i 2019. Samtidig kan selv beherskede rentestigninger medføre negative afkast.


Vigtig information

Kommentaren er urevideret. Tidligere afkast kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast. Ingen oplysninger heri skal opfattes som investeringsrådgivning, og inden køb eller salg bør professionel rådgiver altid kontaktes.