90,46

Indre værdi
20.05.2022

0,25%

Ændring

Profilen

Afdelingens midler skal fortrinsvis investeres i obligationer fra lande, der er inde i en udvikling fra udviklingsland til industrination i områderne Latinamerika, Asien, Østeuropa og Afrika. Obligationerne er forbundet med en vis kreditrisiko. Der investeres primært i obligationer udstedt af eller garanteret af stater. Investeringerne vil primært blive foretaget i obligationer, der er udstedt i USD og EUR, som valutakurssikres overfor DKK.  Der kan også foretages investeringer i obligationer, der er udstedt i lokalvalutaer på de nye markeder. Disse investeringer  vil som udgangspunkt ikke blive valutakurssikret overfor DKK.

Formålet med porteføljestyringen er løbende at give et risikojusteret afkast, som mindst er på niveau med det risikojusterede afkast for afdelingens benchmark.
Afkastet måles over den tidshorisont, som den typiske investor i afdelingen som minimum bør have ifølge afsnittet ”Den typiske investor”.
Porteføljeafkastet er efter omkostninger til aktiv forvaltning.

Afledte finansielle instrumenter

Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter.

Benchmark

JPM EMBI Global Diversified (Hedged into DKK)

Benchmark har været gældende siden: 01.11.2005

Fakta

15.10.1998
DK0016002652
Ja
Ja
Ja
Pension, frie midler og selskaber
Nye obligationsmarkeder
29.04.2022
357.209.000 DKK
29.04.2022
2.170.584.000 DKK
24260526