96,68

Indre værdi
20.05.2022

-0,06%

Ændring

Profilen

Afdelingens midler skal udelukkende investeres i:

  • Fast eller variabelt forrentede danske og udenlandske obligationer.
  • Indeksobligationer

Afdelingen investerer højst 50% af dens midler i erhvervsobligationer og kan ikke investere i konvertible obligationer.

Der investeres fortrinsvis i obligationer udstedt af eller garanteret af stater, realkreditinstitutter og internationale organisationer.

Formålet med porteføljestyringen er løbende at give et risikojusteret afkast, som mindst er på niveau med det risikojusterede afkast for afdelingens benchmark.
Afkastet måles over den tidshorisont, som den typiske investor i afdelingen som minimum bør have ifølge afsnittet ”Den typiske investor”.
Porteføljeafkastet er efter omkostninger til aktiv forvaltning.

Hvis man beregner afdelingens forventede afkast med anvendelse af de senest offentliggjorte samfundsforudsætninger fra Rådet for Afkastforventninger og afdelingens omkostninger, er resultatet negativt. Afdelingen er derfor måske ikke egnet til investering af midler, der ellers kan placeres til 0% eller mere med samme eller lavere risiko.

Afledte finansielle instrumenter

Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter.

Benchmark

Benchmark har været gældende siden: 15.11.2021

Fakta

15.11.2021
DK0061677051
Ja
Nej
Ja
Pension, frie midler og selskaber
Danske obligationer
29.04.2022
257.726.000 DKK
29.04.2022
514.868.000 DKK
24260526