102,98

Indre værdi
20.05.2022

0,52%

Ændring

Profilen

Afdelingens midler skal fortrinsvis investeres i obligationer og pengemarkedsinstrumenter, der er udstedt i lokalvalutaer fra lande, der er inde i en udvikling fra udviklingsland til industrination i områderne Latinamerika, Asien, Østeuropa og Afrika. Investeringerne i lokalvalutaer vil som udgangspunkt ikke blive valutakurssikret. Obligationerne er forbundet med en vis kreditrisiko. Der investeres primært i obligationer udstedt af eller garanteret af stater. 

Der kan også investeres i instrumenter udstedt af andre udstedere, forudsat at instrumenterne er denomineret i lokalvalutaer fra de nye markeder. Herudover kan der investeres i instrumenter udstedt i andre valutaer end lokalvalutaer, forudsat at afkastet på instrumenterne er relateret til udviklingen i en eller flere lokalvalutaer eller obligationsrenter fra de nye markeder. Som en del af afdelingens investeringer kan der foretages indskud i pengeinstitutter.

Investeringer i lokalvalutaer på de nye markeder vil som udgangspunkt ikke blive valutakurssikret. 

Formålet med porteføljestyringen er løbende at give et risikojusteret afkast, som mindst er på niveau med det risikojusterede afkast for afdelingens benchmark.
Afkastet måles over den tidshorisont, som den typiske investor i afdelingen som minimum bør have ifølge afsnittet ”Den typiske investor”.
Porteføljeafkastet er efter omkostninger til aktiv forvaltning.

Afledte finansielle instrumenter

Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter.

Benchmark

JPM GBI-EM Global Diversified Composite

Benchmark har været gældende siden: 01.09.2013

Fakta

19.09.2005
DK0060010098
Ja
Ja
Ja
Pension, frie midler og selskaber
Nye obligationsmarkeder lokal valuta
29.04.2022
800.151.000 DKK
29.04.2022
2.590.622.000 DKK
24260526