88,68

Indre værdi
20.05.2022

0,05%

Ændring

Profilen

Afdelingen skal fortrinsvis investere i en portefølje af obligationer udstedt af virksomheder. Hovedparten af afdelingens formue vil blive investeret i obligationer, der er denomineret i EUR og som har en investmentgrade rating. Obligationerne er forbundet med en vis kreditrisiko. Der er ikke krav til, i hvilke industrielle sektorer afdelingens midler anbringes, ligesom der ikke er krav til virksomhedernes størrelse. Investeringerne i udenlandsk valuta vil som udgangspunkt blive valutakurssikret overfor DKK.

Formålet med porteføljestyringen er løbende at give et risikojusteret afkast, som mindst er på niveau med det risikojusterede afkast for afdelingens benchmark.
Afkastet måles over den tidshorisont, som den typiske investor i afdelingen som minimum bør have ifølge afsnittet ”Den typiske investor”.
Porteføljeafkastet er efter omkostninger til aktiv forvaltning.

Afledte finansielle instrumenter

Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter.

Benchmark

Benchmark har været gældende siden: 15.11.2021

Fakta

15.11.2021
DK0061676756
Ja
Nej
Ja
Pension, frie midler og selskaber
Virksomhedsobligationer
29.04.2022
2.132.981.000 DKK
29.04.2022
2.503.095.000 DKK
24260526