Politik for ordreudførelse og ordrehåndtering – uddrag

Denne politik skal sikre, at Jyske Invest Fund Management A/S (JIFM) handler i de administrerede foreningers og afdelingers interesse, når det udfører beslutninger om at handle finansielle instrumenter.

Ordreudførelse

JIFM skal træffe alle rimelige foranstaltninger for at opnå det bedst mulige resultat for de administrerede foreninger og afdelinger, når der tages hensyn til omkostningerne, sandsynligheden for at få gennemført ordren samt omfanget og arten af de transaktioner, der gennemføres.

Ved beslutning om hvordan handelsordrer udføres, skal der herudover tages hensyn til afdelingens investeringsstrategi og risikoprofil samt karakteristika ved det handelssystem der anvendes.

JIFM handler ikke selv, men videreformidler til værdipapirhandlere. Der er for hver instrumenttype fastlagt, hvilke modparter værdipapirhandleren må indgå handler med.

Der er for hver instrumenttype fastlagt hvilke modparter, der må indgås handler med.

Ordrehåndtering

Alle handelsordrer skal registreres og allokeres omgående og nøjagtigt. Herudover skal det sikres, at afgivelse af sammenlignelige handelsordrer sker samtidigt og afregnes fortløbende, medmindre ordrens karakter eller markedsbetingelserne umuliggør det, eller det åbenlyst strider imod de administrerede foreningers og afdelingers interesser. Det skal også sikres, at afregnede pengebeløb i forbindelse med handlerne omgående og korrekt indsættes på den pågældende afdelings konti.

JIFM må gerne aggregere handler på flere foreningers og afdelingers vegne under forudsætning af, at det ikke vil være til ulempe for nogen af de administrerede foreninger og afdelinger. Det er ikke tilladt for JIFM at aggregere transaktioner for egen regning med en eller flere handelsordrer for de administrerede foreninger eller afdelinger.

Handler i samme instrument skal som udgangspunkt afgives samtidigt for alle de berørte afdelinger, såfremt investeringsbeslutningen er truffet samtidigt.

Ordrer der delafregnes, skal allokeres i forhold til de enkelte afdelingers andel af den samlede ordreafgivelse.          

Det er kun tilladt for JIFM at foretage handler mellem de administrerede foreninger og afdelinger , såfremt det er både i den købende som den sælgende afdelings interesse.

Hele politikken stilles på anfordring til rådighed for foreningernes medlemmer.