Politik for Best Practice for ledelse i Jyske Invest gruppen

(Senest vedtaget 10. oktober 2018)

Foreningerne i Jyske Invest gruppen efterlever anbefalinger om best practice for ledelse af investeringsforeninger fra Investering Danmark. Politikken i Jyske Invest anvender anbefalingerne i kronologisk rækkefølge på den måde, at der er taget stilling til hvert område, som enten er indrettet som anbefalet, eller undtaget ud fra en begrundet forklaring, den såkaldte følg-eller-forklar metode.

Brancheanbefalingerne om best practice for ledelse af investeringsforeninger skal ses som et supplement til lovgivningen og er udarbejdet på basis af kravene i lovgivningen og i bekendtgørelsen om ledelse, styring og administration af danske UCITS. Investering Danmark har i forbindelse med anbefalingerne taget højde for Finanstilsynets 10 initiativer i deres ”Omkostningsundersøgelse 2013”. Forholdet er i nogle tilfælde også dækket af Fund Governance politikker.

Best practice for ledelse betegner den adfærd, som ledelsen i foreninger praktiserer, for at sikre bedst mulige vilkår for investorerne samt sikre et godt samarbejde med interessenterne.

Investering Danmarks anbefalinger om best practice for ledelse tager udgangspunkt i, at ledelsen i henhold til lovgivningens bestemmelser skal vælge og begrunde en forretningsmodel. Forretningsmodellen skal være i overensstemmelse med vedtægternes formålsparagraf og øvrige bestemmelser i den til enhver tid gældende lovgivning. Jyske Invest fastsætter løbende forretningsmodeller for den til enhver tid foreliggende virksomhed. Forretningsmodellen er en central del af de værktøjer, som danner fundament for den konkrete virksomhed, og den er typisk at anse som uegnet til deling med offentligheden og ikke mindst virksomhedens konkurrenter. Men hovedelementer i dens udformning og vedligeholdelse kan deles og vil være beskrevet i efterfølgende afsnit. 

Foreningernes bestyrelse har indgået administrationsaftale med Jyske Invest Fund Management A/S som investeringsforvaltningsselskab og forvalter om at udføre alle administrative og ledelsesmæssige opgaver for de administrerede investerings- og kapitalforeninger (herefter ”Forening/er”) i Jyske Invest-gruppen. Jyske Invest Fund Management A/S er ejet af Jyske Bank A/S. Foreningerne i Jyske Invest-gruppen har de samme bestyrelsesmedlemmer (herefter ”Bestyrelsen”).

Da kapitalforeninger som udgangspunkt er rettet mod institutionelle investorer, kan der være få af nedenstående bestemmelser, som ikke gælder for kapitalforeninger i Jyske Invest.

1. Fastlæggelse af forretningsmodel, herunder overordnet strategi for Foreningen

Bestyrelsen for Foreningen har udarbejdet en forretningsmodel, der med baggrund i vedtægternes formålsbestemmelse indeholder, hvem Foreningen vil henvende sig til, hvad den kan tilbyde, og hvordan den vil samarbejde med de væsentligste partnere for at skabe mest mulig værdi for investorerne, og dermed leve op til de fastsatte mål.

 1. Investormålgruppe
  Bestyrelsen tager stilling til, hvilke investormålgrupper, herunder kundetyper og geografisk marked, som Foreningen primært henvender sig til. Det vil fremgå af Foreningens forretningsmodel
 2. Produktudbud
  Bestyrelsen tager løbende stilling til udbuddet af produkter, herunder udvalget af afdelinger og andelsklasser og har i forretningsmodellen defineret bredden og det nærmere indhold af sortimentet
 3. Prissætning af produkter
  Bestyrelsen tager løbende stilling til prissætningen af Foreningens produkter, og sikrer at prisen på produkterne er konkurrencedygtig.
 4. Afkastmålsætning
  Bestyrelsen har vedtaget en målsætning for afkast for afdelingerne i Foreningen. For aktivt forvaltede afdelinger er målet for afkast på sigt mindst at give et afkast, som følger markedsafkastet – målt ved et sammenligneligt benchmarkafkast.
  Desuden forholder bestyrelsen sig til, hvilke risici foreningen vil løbe for at opnå de ønskede afkast
 5. Værdiskabelse i forhold til investorernes behov
  1. Porteføljepleje
   Bestyrelsen sikrer de nødvendige kompetencer til at realisere afkastmålsætningen ved indgåelse af rådgivningsaftale med depotselskabet Jyske Bank A/S samt andre eksterne rådgivere.
  2. Distribution og markedsføring, herunder rådgivning og vejledning
   Bestyrelsen har valgt at distribuere igennem dels Jyske Bank A/S som hoveddistributør samt andre pengeinstitutter og rådgivere for at sikre investorerne den bedste helhedsrådgivning ud fra investors samlede økonomiske situation og risikovillighed
  3. Information
   Bestyrelsen har udarbejdet en kommunikationsstrategi, hvor væsentlige informationer bliver gjort tilgængelig for investorer via Foreningens hjemmeside, årsrapport, og/eller henvendelse enten som elektronisk dokument, som brev eller som TV indslag. Endvidere udsendes et detailinvestorrettet medlemsblad op til tre gange årligt.
   Der er indgået markedsføringsaftaler med de pengeinstitutter, som foreningen har distributionsaftaler med, som sikrer, at investorerne har adgang til rådgivning og informationer.
  4. Effektiv management
   Bestyrelsen i Foreningen har gennem aftaler og retningslinjer til direktøren i Jyske Invest Fund Management A/S sikret, hvilke opgaver selskabet skal varetage og fastlagt hvordan rapporteringen til bestyrelsen skal ske.

2. Drift og opfølgning på den valgte forretningsmodel

 1. Fastlæggelse af og opfølgning på produktudbud
  1. Etablering af ny afdeling
   Bestyrelsen tager, i samarbejde med foreningens hoveddistributører, stilling til den konkrete investeringsstil og risikoprofil og vurderer afsætningspotentialet 1-3 år frem, inden der etableres en ny afdeling.
   Det vurderes, om Jyske Invest Fund Management A/S har de fornødne kompetencer, eller om der skal indgås en rådgivningsaftale med Jyske Bank A/S eller en anden rådgiver. I den forbindelse udarbejdes og vedtages en fondsinstruks, der fastsætter afdelingens investerings- og risikorammer, som rådgiver skal overholde.
   Den evt. valgte rådgivers kompetencer bliver løbende vurderet for at fastlægge, om der fortsat er de fornødne administrative og styringsmæssige kompetencer.
  2. Evaluering af det eksisterende produktudbud
   Bestyrelsen vurderer efter behov og som udgangspunkt en gang årligt på det eksisterende produktudbud, herunder på de eksisterende afdelinger, både målt på afkast, priser, formuegrundlag og investorinteresse.
   Bestyrelsen har en fast procedure for, hvilke skridt der skal tages, hvis en eller flere afdelinger udvikler sig til ikke længere at være konkurrencedygtige eller i øvrigt ikke performer efter målsætningerne.
 2. Værdiskabelse ved porteføljepleje
  1. Valg af samarbejdspartnere
   Bestyrelsen vurderer efter behov og som udgangspunkt en gang årligt de samarbejdspartnere, som bistår i at skabe afkast i de enkelte afdelinger i foreningen. Bestyrelsen fastsætter og vedligeholder en ”Politik for opfølgning på afkast og reaktioner på afkast der ikke lever op til målsætningerne”.
   Som en del af forretningsmodellen har bestyrelsen besluttet primært at anvende porteføljerådgivere, som enten er ansat i Jyske Invest Fund Management A/S eller Jyske Bank A/S og Foreningen har dermed meget tæt daglig kontakt og kan vurdere rådgiverens specifikke kompetencer.
   Der bliver som udgangspunkt kun valgt andre eksterne samarbejdspartnere, hvis ikke Jyske Bank A/S besidder de nødvendige kompetencer.
  2. Evaluering af investeringsperformance i aktivt og passivt forvaltede afdelinger i forhold til målsætning
   Bestyrelsen har fastsat en ”Politik for opfølgning på afkast og reaktioner på afkast der ikke lever op til målsætningerne”.
  3. Evaluering af samarbejdet med porteføljeforvaltere
   Bestyrelsen vurderer efter behov og som udgangspunkt en gang årligt, om prisen for porteføljerådgivningen er konkurrencedygtig. I øvrigt henvises til politikken nævnt under punkt ii).
 3. Værdiskabelse ved distribution
  1. Valg af samarbejdspartnere
   Bestyrelsen har vedtaget en skabelon for distributionsaftaler, hvoraf fremgår minimumsindholdet af de ydelser, som skal aftales mellem parterne og prisen herfor.
   Hoveddistributøren deltager efter behov og som udgangspunkt en gang årligt på et bestyrelsesmøde for at redegøre for udviklingen i distribution og markedsførings­aktiviteter. I forhold til øvrige distributører, sikres der opfølgning med en årlig skriftlig rapportering til bestyrelsen.
  2. Evaluering af, om distributions- og markedsføringsarbejdet lever op til indgåede aftaler
   Bestyrelsen modtager løbende og som udgangspunkt til hvert bestyrelsesmøde en oversigt over formue- og salgsudvikling samt nye og afviklede distributionsaftaler.
  3. Evaluering af aftalernes indhold
   Bestyrelsen evaluerer efter behov og som udgangspunkt en gang årligt på, om priserne i aftalerne er konkurrencedygtige i forhold til markedet, og om de står mål med kvaliteten af ydelserne fra de enkelte distributører.
 4. Værdiskabelse gennem information
  1. Evaluering af medier, kvalitet etc.
   Bestyrelsen følger løbende op på kvaliteten i informationer til investorerne og på om rådgiverne hos distributørerne får stillet information og værktøjer til rådighed, der muliggør god rådgivning.
 5. Værdiskabelse gennem effektiv management fra investeringsselskabet
  1. Evaluering af indsats i henhold til aftale
   Bestyrelsen vurderer efter behov og som udgangspunkt en gang årligt på bestyrelsesmødernes kvalitet samt samarbejdet og pris på de opgaver, som Jyske Invest Fund Management A/S leverer.

3. Kommunikation om arbejdet med anbefalingerne

Bestyrelsen har valgt at lave en politik for best practice for ledelse i Jyske Invest. Politikken vurderes efter behov og som udgangspunkt en gang årligt. Den til enhver tid seneste udgave af politikken vil være tilgængelig på hjemmesiden jyskeinvest.dk, jyskeportefolje.dk og jyskeinvest.com under Medlemsinformation.