Medlemsforhold: Uddrag fra vedtægterne

Du kan finde information om medlemsrettigheder i uddrag fra vedtægterne for Investeringsforeningen Jyske Invest her. Du kan læse mere om medlemsrettigheder og processer i vedtægterne for de enkelte foreninger under "Materiale".

Uddrag fra vedtægterne

Ordinær generalforsamling skal senest være afholdt inden udgangen af april måned. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når investorer, der tilsammen ejer mindst 5% af det samlede pålydende af andele i en afdeling, eller når mindst to medlemmer af bestyrelsen eller en revisor har anmodet derom.

Generalforsamling indkaldes og dagsorden bekendtgøres med mindst to ugers og maksimalt fire ugers skriftligt varsel til alle navnenoterede investorer, som har anmodet herom og ved indrykning på foreningens hjemmeside og/eller i dagspressen efter bestyrelsens skøn. I indkaldelsen skal angives tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden, som angiver, hvilke anliggender generalforsamlingen skal behandle. Såfremt generalforsamlingen skal behandle forslag til vedtægtsændringer, skal forslagets væsentligste indhold fremgå af indkaldelsen. 

Dagsorden og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsrapport med tilhørende revisionspåtegning skal senest to uger før generalforsamlingen gøres tilgængelige for investorerne. Forslag fra investorer til behandling på en ekstraordinær generalforsamling skal være skriftligt fremsat til bestyrelsen senest en uge før generalforsamlingen. Investorer, der vil fremsætte forslag til behandling på den ordinære generalforsamling skal fremsætte forslaget skriftligt til bestyrelsen senest den 1. februar i året for generalforsamlingens afholdelse.

Deltagelse i generalforsamling

Enhver investor i foreningen har mod forevisning af adgangskort ret til sammen med en evt. tilmeldt ledsager/rådgiver at deltage i generalforsamlingen. Adgangskort rekvireres hos foreningen eller hos en af foreningen oplyst repræsentant senest fem bankdage forinden mod forevisning af fornøden dokumentation for besiddelse af andele i foreningen. Investorer kan kun udøve stemmeret for de andele, som senest fem bankdage forud for generalforsamlingen er noteret på vedkommende investor navn i foreningens ejerbog.

De beføjelser, som foreningens generalforsamling udøver, tilkommer en afdelings investorer for så vidt angår godkendelse af afdelingens årsregnskab, ændring af vedtægternes regler for anbringelse af afdelingens formue, afdelingens vilkår for at optage lån, emission og indløsning, herunder afdelingens prisberegningsmetode, afdelingens udlodningsprofil, minimumsindskud og afdelingens afvikling eller fusion samt andre spørgsmål, som udelukkende vedrører afdelingen.

De beføjelser, som foreningens generalforsamling udøver, tilkommer en andelsklasses investorer for så vidt angår ændring af andelsklassens specifikke karakteristika, andelsklassens afvikling og andre spørgsmål, der udelukkende vedrører andelsklassen.

Hver investor har én stemme for hver 100 DKK pålydende andele. Enhver investor har ret til at møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig. Fuldmagten, der skal fremlægges, skal være skriftlig og dateret. Fuldmagt til bestyrelsen kan ikke gives for længere tid end 1 år og skal gives til en bestemt generalforsamling med en på forhånd kendt dagsorden.Fuldmagt kan tillige afgives elektronisk via den facilitet, som foreningen kan stille til rådighed for investorerne via en hjemmeside.

Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflerhed med undtagelse af de nedennævnte tilfælde.Ingen investor kan for sit eget vedkommende afgive stemme for mere end 1% af det samlede pålydende af de til enhver tid cirkulerende andele i en afdeling ved afstemning om afdelingsspecifikke anliggender eller 1% af det samlede pålydende i alle afdelinger ved afstemning om fælles anliggender.

Ændring af vedtægter, fusion og afvikling m.v.

Beslutning om ændring af vedtægterne og beslutning om foreningens afvikling, spaltning, overflytning eller fusion af den ophørende forening er kun gyldig, hvis den tiltrædes af mindst 2/3 såvel af de stemmer, som er afgivet, som af den del af formuen, som er repræsenteret på generalforsamlingen.

Beslutning om ændring af vedtægternes regler for anbringelse af en afdelings formue, en afdelings afvikling, spaltning, overflytning eller fusion af den ophørende afdeling tilkommer på generalforsamlingen afdelingens investorer. Beslutning herom er kun gyldig, hvis den tiltrædes af mindst 2/3 af såvel de stemmer, som er afgivet, som af den del af afdelingens formue, som er repræsenteret på generalforsamlingen.

Beslutning om ændring af vedtægternes regler for en andelsklasses specifikke karakteristika og en andelsklasses afvikling tilkommer på generalforsamlingen investorerne i andelsklassen. Beslutning herom er kun gyldig, hvis den tiltrædes af mindst 2/3 af såvel de stemmer, som er afgivet, som af den del af andelsklassens formue, som er repræsenteret på generalforsamlingen.
Fuldmagter til at møde på den første generalforsamling skal, medmindre de ikke udtrykkeligt tilbagekaldes, anses for gyldige også med hensyn til den efterfølgende generalforsamling, såfremt der ikke er nye dagsordenspunkter.

Andele/investeringsbeviser i foreningen

Hver afdeling afholder samtlige omkostninger ved registrering i en værdipapircentral. Værdipapircentralens kontoudskrift tjener som dokumentation for investorens andel af foreningens formue.
Andelene udstedes til ihændehaveren, men kan på begæring over for det kontoførende institut eller et af denne anført noteringssted noteres på navn i foreningens bøger. Andelene er frit omsættelige og negotiable. Ingen andele har særlige rettigheder. Ingen investor i foreningen har pligt til at lade sine andele indløse.

Indløsning

På en investors forlangende skal foreningen indløse investorens andel af en afdelings formue.
Foreningen kan udsætte indløsningen,

  • når foreningen ikke kan fastsætte den indre værdi på grund af forholdene på markedet, eller
  • når foreningen af hensyn til en lige behandling af investorerne først fastsætter indløsningsprisen, når foreningen har realiseret de til indløsningen af andelene nødvendige aktiver.

Finanstilsynet kan kræve, at foreningen udsætter indløsning af andele.