Politik for Fund Governance i Jyske Invest

(Senest vedtaget 12. december 2018)

Foreningerne i Jyske Invest efterlever Fund Governance anbefalingerne fra Investeringsfondsbranchen i en samlet Fund Governance politik. Politikken i Jyske Invest anvender anbefalingerne i kronologisk rækkefølge på den måde, at der er taget stilling til hvert område, som enten er indrettet som anbefalet, eller undtaget ud fra en begrundet forklaring, den såkaldte følg-eller-forklar metode.

Brancheanbefalingen om god ledelse i en investeringsforening skal ses som et supplement til lovgivningen og omfatter derfor ikke de governance forhold, der er dækket af den omfattende regulering i blandt andet lov om investeringsforeninger m.v., lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., lov om finansiel virksomhed samt bekendtgørelse om ledelse, styring og administration af danske UCITS. Dette omfatter bl.a. regler om pligt til at handle uafhængigt og udelukkende i investorernes interesse, politik for interessekonflikter, risikostyring og compliance, kompetencekrav til bestyrelsen, relevante politikker og beredskabsplaner mv., delegation samt om funktionsadskillelse.

God ledelse betegner den adfærd, som ledelsen i foreninger praktiserer, for at sikre bedst mulige vilkår for investorerne samt sikre et godt samarbejde med interessenterne.

Foreningernes bestyrelse har indgået administrationsaftale med Jyske Invest Fund Management A/S som investeringsforvaltningsselskab og forvalter om at udføre alle administrative og ledelsesmæssige opgaver for de administrerede investerings- og kapitalforeninger (herefter ”Forening/er”) i Jyske Invest-gruppen. Jyske Invest Fund Management er ejet af Jyske Bank A/S. Foreningerne i Jyske Invest-gruppen har de samme bestyrelsesmedlemmer (herefter ”Bestyrelse/n”).

Da kapitalforeninger som udgangspunkt er rettet mod institutionelle investorer, kan der være få af nedenstående bestemmelser, som ikke gælder for kapitalforeninger i Jyske Invest.

1. Generalforsamling og investorers forhold

1.1 Oplysninger om investorrettigheder

 • Bestyrelsen sikrer investorerne let adgang til oplysninger om investorrettigheder.

1.2 Indflydelse og kommunikation

 • Bestyrelsen fremmer aktivt ejerskab, herunder investorernes deltagelse i generalforsamlingen.
 • Relevant materiale for investorerne offentliggøres som udgangspunkt på foreningens hjemmeside. Hjemmesiderne jyskeinvest.dk, jyskeportefolje.dk og jyskeinvest.com oplyser om investorernes rettigheder.
 • Investorerne har mulighed for at tilkendegive deres holdninger, interesser og synspunkter i relation til foreningen. Dette sker blandt andet på generalforsamlingen og investormøder samt mulighed for at skrive til foreningen via hjemmesiden.

1.3 Generalforsamling

 • Generalforsamlingen indkaldes i god tid og med information om emner på dagsordenen. Oplysningerne for årets ordinære generalforsamling meddeles på hjemmesiden med mindst 2 ugers varsel. Derudover fremstilles fuldmagt på hjemmesiden med vejledning i brug heraf.
 • Investorerne orienteres som udgangspunkt via hjemmesiden om fristen for indgivelse af skriftlige forslag til behandling på generalforsamlingen.
 • Investorerne har mulighed for via fuldmagt til Bestyrelsen at tage stilling til hvert enkelt punkt på dagsordenen.
 • Samtlige medlemmer af bestyrelsen og direktionen er til stede på den ordinære generalforsamling.

2. Bestyrelsen

2.1 Størrelsen af bestyrelsen

 • Bestyrelsen har en sådan størrelse, at der kan foregå en konstruktiv debat og effektiv beslutningsproces, hvor alle medlemmer har mulighed for at deltage aktivt. Bestyrelsen har fire medlemmer pt.
 • Bestyrelsen overvejer løbende, om antallet af bestyrelsesmedlemmer er hensigtsmæssigt i forhold til foreningens behov. 

2.2 Sammensætning

 • Bestyrelsen vurderer årligt, hvilke kompetencer den skal råde over for bedst muligt at kunne udføre sine opgaver.
 • Bestyrelsen har en grundig proces for udvælgelse og indstilling af kandidater til bestyrelsen. Ved vurderingen af sammensætningen og indstilling af nye kandidater tages der hensyn til behovet for fornyelse og til behovet for mangfoldighed i relation til fx international erfaring, køn og alder. Ved mangfoldighed forstås, at der arbejdes med tiltag for at sikre tilstrækkelig forskel i kvalifikationer og kompetencer blandt bestyrelsens medlemmer.
 • Sammen med indkaldelsen til generalforsamling, hvor valg til bestyrelsen er på dagsordenen, offentliggøres en beskrivelse af de opstillede kandidaters kompetencer med oplysning om kandidaternes øvrige ledelseshverv.

2.3 Uddannelse af medlemmer af bestyrelsen

 • Medlemmerne af bestyrelsen får ved tiltrædelsen en introduktion til foreningen.
 • Bestyrelsen foretager årligt en vurdering af, om der er områder, hvor medlemmernes kompetence og sagkundskab bør opdateres.

2.4 Tiden til bestyrelsesarbejdet og bestyrelsesmedlemmers øvrige hverv

 • Det enkelte bestyrelsesmedlem gør sig på forhånd klart, hvilke tidsmæssige krav bestyrelsesarbejdet stiller og afsætter tilstrækkelig tid til sine opgaver i bestyrelsen.
 • Bestyrelsen tager stilling til bestyrelsesmedlemmers mulighed for at varetage andre hverv - herunder andre bestyrelsesposter og aktive hverv.

2.5 Valgperiode

 • Medlemmer af bestyrelsen vælges for en periode af et år af gangen. Der tilstræbes samtidig at bevare en vis kontinuitet i bestyrelsen.
 • Årsrapporten beskriver tidspunktet for medlemmers indtræden i bestyrelsen samt om genvalg af medlemmet har fundet sted. 
 • Der er ikke fastsat et loft for, hvor mange gange bestyrelsesformand og øvrige bestyrelsesmedlemmer kan vælges.

3. Udøvelse af stemmerettigheder/aktionærrettigheder
Aktivt ejerskab

3.1. Politik og strategi for udøvelse af stemmerettigheder

 • Bestyrelsen har en politik for, hvordan foreningerne ønsker at udøve stemme- og aktionærrettigheder, herunder aktivt ejerskab. Politikken har til formål at varetage investorernes langsigtede interesser bedst muligt. Inden aktionærrettigheder udnyttes – det vil sige stemmerettigheder og andre såkaldte corporate actions, som følger af foreningens status som aktionær eller kreditor i et selskab – foretager Bestyrelsen en vurdering af omkostninger, risiko og den forventede merværdi for investorerne. Bestyrelsen bliver orienteret om alle væsentlige beslutninger om, hvordan foreningerne udøver aktivt ejerskab og stemme-/aktionærinteresser.
 • Politikken vil – i et uddrag - som udgangspunkt være gjort tilgængelig for offentligheden på foreningens eller forvalters hjemmeside.

3.2. Indhold af politik og strategi for udøvelse af stemmerettigheder

 • Bestyrelsen følger ”Anbefalinger for aktivt ejerskab” fra Komiteen for god Selskabsledelse ved udformningen af politikker og strategi for aktivt ejerskab på fem af de syv anbefalinger:

  Politik for aktivt ejerskab
  Bestyrelsen har udarbejdet og i et uddrag offentliggjort en politik og strategi for udøvelse af stemmerettigheder jf. punkt 3.1. ovenfor samt udarbejdet og i et uddrag offentliggjort en politik for ansvarlig investering.

  Overvågning og dialog med selskaber
  Bestyrelsen sikrer, under behørig hensyntagen til investeringsstrategien og proportionalitetsprincippet, at de selskaber, der investeres i overvåges, således at foreningen har mulighed for at reagere over for det enkelte selskab, hvis det måtte være nødvendigt.

  Eskalering
  Bestyrelsen har retningslinjer for, hvornår og hvordan foreningen vil gribe ind over for selskaber, som foreningen har investeret i for at beskytte og øge værdien af investeringen på lang sigt

  Samarbejde
  Bestyrelsen samarbejder under hensyntagen til gældende regler med andre investorer, hvor det findes passende og effektivt med henblik på at opnå en større effekt og gennemslagskraft.

  Interessekonflikter
  Bestyrelsens politik og strategi for udøvelse af stemmerettigheder indeholder en beskrivelse af, hvordan interessekonflikter i relation til aktivt ejerskab identificeres og håndteres.

  Derudover følges to af de syv anbefalinger delvist:

  Stemmepolitik
  Bestyrelsen har vedtaget en stemmepolitik. Den vedtagne stemmepolitik er en del af den samlede ansvarlige investeringspolitik og er tilpasset proportionalitetsprincippet. Hvorvidt der oplyses, om og hvordan der er stemt, afhænger af den enkelte investering. Som udgangspunkt oplyses der ikke, om og hvordan der er stemt, da eventuel offentliggørelse kan have betydning for effekten af vores aktive ejerskab.

  Rapportering
  Foreningens rapportering om aktivt ejerskab indgår i årsrapporten som en del af rapporteringen omkring samfundsansvar. Hvorvidt der oplyses om og hvordan, der er stemt, afhænger af den enkelte investering. Som udgangspunkt oplyses der ikke, om og hvordan der er stemt, da eventuel offentliggørelse kan have betydning for effekten af vores aktive ejerskab.

4. Kommunikation og pleje af interessenter

4.1 Kommunikationsstrategi

 • Bestyrelsen har vedtaget en kommunikationsstrategi, som beskriver, hvorledes vi kommunikerer med investorer og øvrige interessenter. 

4.2 Pleje af interessenters interesser

 • Bestyrelsen tilgodeser investorernes interesser ud fra et langsigtet hensyn.

5. Revision

5.1 Valg af revisor

 • Bestyrelsen foretager en konkret og kritisk vurdering af revisors uafhængighed og kompetence mv. til brug for indstilling til generalforsamlingen om valg af revisor.

5.2 Aftalen med revisor

 • Revisionsaftalen og den tilhørende honorering af revisor aftales mellem bestyrelsen og revisor.

5.3 Dialog med revisor

 • Bestyrelsen har en regelmæssig dialog og informationsudveksling mellem revisor og bestyrelse.
 • Bestyrelsen mødes mindst en gang årligt med revisor uden, at direktionen er til stede.

5.4 Ikke-revisionsydelser

 • Bestyrelsen vedtager årligt overordnede, generelle rammer for revisors levering af ikke-revisionsydelser med henblik på at sikre revisors uafhængighed mv

5.5 Regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn

 • Revisionen deltager på bestyrelsesmødet, hvor årsrapporten behandles, og herunder drøftes regnskabspraksis og revisionens handlinger.

5.6 Resultatet af revisionen

 • Resultatet af revisionen drøftes på møder med bestyrelsen med henblik på at gennemgå revisors observationer og konklusioner baseret på et udkast til revisionsprotokollat

6. Aktieudlån

6.1 Governance. Politik for brug af aktieudlån

 • Bestyrelsen vil forinden anvendelse af aktieudlån indstille vedtaget en politik for, hvordan foreningen ønsker at bruge aktieudlån. Politikken vil have til formål at varetage investorernes langsigtede interesser bedst muligt. Inden aktieudlån benyttes – det vil sige som en del af enten risikostyring eller porteføljepleje i en afdeling – foretager Bestyrelsen en vurdering af omkostninger, risiko og den forventede merværdi for investorerne. Bestyrelsen bliver orienteret om alle væsentlige beslutninger om, hvordan foreningen bruger aktieudlån.

6.2 Årsrapport

 • Bestyrelsen vil i tilfælde af brug af aktieudlån oplyse om omfanget heraf og indtjeningen i årsrapporterne med specifikation af indtægter og omkostninger i tilhørende noter og med omtale i ledelsesberetningen.