Afkastoverblik marts 2021

28.04.2021

Nyheder

Corona’en bed stadig i Europa, men konjunkturbarometrene rystede det af sig

Europa syntes at have svært ved at ryste Corona’en af sig for alvor – og bl.a. er det blevet nødvendigt med fornyede restriktioner i Frankrig og Italien. Men andre lande har klaret sig bedre – og bl.a. er Danmark p.t. i god gænge. De europæiske vækstbarometre har ikke været ramt på samme måde som frygtet, set i lyset af smittesituationen. Især var de seneste tal for konjunkturbarometeret for europæisk produktion præget af et fortsat positivt momentum. Momentum i konjunkturbaromeret for service-erhvervene lå derimod stadig fladt.

USA og Kina i bedre gænge end Europa

Selvom Europa har klaret sig bedre end smittesituationen har tilsagt, er det intet at regne i forhold til USA og Kina, hvor økonomer har stået i kø for at opjustere vækstforventningerne til niveauer væsentligt over Europa. I USA er det blevet understøttet af fornyede hjælpepakker og den amerikanske centralbanks meldinger om, at renten sandsynligvis først vil blive hævet i 2022-23. Desuden har den amerikanske præsident, Joe Biden, presset på for at få vacciner nok til, at alle voksne amerikanere kan være vaccineret i maj. Det har givet optimisme – hvilket også har skubbet til de lange renter og oliepriserne.

Gigantisk finanspolitisk stimulanspakke i Joe Bidens støbeske

Den amerikanske præsident, Joe Biden, har sat alle kræfter ind på at komme igennem med en gigantisk finanspolitisk pakke på 3.000 mia. USD – delvist finansieret af skatteforhøjelser. Blandt de vigtigste overskrifter i pakken er forbedirng af den haltende amerikanske infrastruktur, et løft til uddannelsesniveauet og arbejdstagerne i øvrigt samt kampen mod klimaændringer. Pakken kan sandsynligvis ikke nå igennem begge kamre i USA’s kongres i den nuværende form, men alt tyder på, at Joe Biden vil komme igennem med en version heraf.

Markedsafkast

Aktiemarkederne nød godt af de positive vækstsignaler i specielt USA i løbet af marts – stærkt støttet af udsigten til et accellereret vaccinationsprogram, opbakning til væksten fra den ameikanske centralbank samt Joe Bidens planer om en kæmpe finanspolitisk hjælpepakke. Efter en periode, hvor de rentefølsomme selskabstyper har været under pres fra de stigende renter, var der comeback til bl.a. forsyning og konsumentvarer i marts. Verdens nye aktiemarkeder kunne ikke helt følge med, hvilket bl.a. skyldtes en stærkere dollar. Det ramte de asiatiske markeder, mens de mere råvaretunge regioner som bl.a. Latinamerika havde det væsentligt bedre.

Det danske obligationsmarked har været præget af en stram likviditetssituation. Der er fortsat blevet udstedt relativt store mængder 30-årige realkreditobligationer, hvilket primært kan tilskrives den høje aktivitet på boligmarkedet, og i mindre udstrækning konverteringer. De 30-årige udstedelsesobligationer har i perioder haft det svært. Det skyldtes bl.a., at investorerne har svært ved at absorbere den stigende renterisiko, der er kommet som følge af det stigende renteniveau. Samtidig har udsvingene været stigende, hvilket har været negativt for de konverterbare obligationer. Afkastene har været noget blandede. De 30-årige udstedelsesobligationer har givet svagt positive afkast, mens tendensen for de højere forrentede obligationer er noget blandet. Flexlåns-obligationerne har typisk givet positive afkast, med de højeste afkast til de langt-løbende obligationer. For hele 2021 er det stadig de længst løbende konverterbare obligationer, der har de laveste afkast. Det skyl-des den negative udvikling i februar.

De amerikanske renter fortsatte med at stige, hvilket sjældent er den rigtige medicin for de nye obligations-markeder. Dette på trods af, at årsagen til rentestigningerne er et comeback til den amerikanske økonomi og dermed også en støtte til de nye markeder. Den stigende USD lagde pres på lokale EM-valutaer, hvilket kan være udfordrende for en del af de svagere økonomier. Den tyrkiske præsident Erdogan overraskede endnu engang negativt og fyrede landets centralbankchef, der ellers igennem en periode havde opbygget en grad af troværdighed. Den tyrkiske valuta er svækket 13% siden da og renterne er steget. Tyrkiet er klart månedens resultatmæssige taber i både lokalgæld og ekstern gæld. En del lande med lange obligationer er ramt af de stigende renter i USA. Data for smittede med Covid og den langsomme udrulning af vacciner på de fleste nye markeder har været i fokus, da det har øget risikoen for et forsinket comeback til de ramte økonomier, der stadig er præget af nedlukninger.
Som udgangspunkt vil rentespændene mellem virksomhedsobligationer og statspapirer køre ind i et scenarie med stigende forventninger til den økonomiske vækst, men de stigende renter og aktiekurser har haft begrænset positiv afsmitning i denne omgang. Forklaringen skal sikkert findes i Den Europæiske Centralbanks hidtidige opkøb af virksomhedsobligationer, der har presset spændene ind i niveauer, der har taget forskud på de positive forventninger. Efterspørgslen er fortsat høj i det primære marked, især i investment grade, hvor nyudstedelsespræmien er tæt på 0, eller i få tilfælde endda negativ.

 

Vigtig information
Tidligere afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Ingen oplysninger heri skal opfattes som investeringsrådgivning, og inden køb eller salg bør egen investerings- og skatterådgiver altid kontaktes.