Afkastoverblik maj 2021

08.06.2021

Nyheder
Inflationen kom i fokus i løbet af maj
Verdens etablerede økonomier – med USA i spidsen – er godt i gang med en genåbning, efterhånden som antallet af vaccinerede stiger og smittetallene falder. Økonomiernes vej tilbage var overraskende tydelig i maj – ikke mindst i inflationstallene. Selvom om stigende inflation er et sundhedstegn, er det med til at give investorerne bekymringer, fordi det potentielt kan medføre stramninger fra verdens centralbanker. Eksempelvis viste månedens forbrugerpriser i USA en stigning på 0,9% i forhold til sidste måned, hvilket var den højeste stigning siden 1981. De høje tal skyldtes dog altovervejende forbigående effekter efter nedlukningen – bl.a. flaskehalse inden for bilindustrien og stigende hotel- og flyrejsepriser fra et meget lavt niveau.

Inflationstal sendte investorernes øjne i retning af FED
Når investorerne bekymrer sig om inflation, bliver alt information fra den amerikanske centralbank, Federal Reserve (FED) vejet på en guldvægt. Det var i høj grad tilfældet i kølvandet på overraskende inflationsnyheder i løbet af maj. Investorerne fik mulighed for at granske det senest offentliggjorte resumé fra FED’s møde – og nogle markedsdeltagere tolkede det derhen, at FED kunne være på vej til at reagere. Flere af medlemmerne i FED’s rentekomité var efterfølgende ude for at kommentere på situationen. De talte samstemmeigt om de midlertidige effekter, som ses i inflationstallene lige nu, og at en normalisering bliver imødeset. Det dæmpede efterfølgende frygten for hurtig indgriben.

Geopolitiske spændinger i fokus – herunder bl.a. Israel, Rusland, Kina og Iran
Efter en periode med ro i kølvandet på det amerikanske præsident-skifte, blev der dannet flere geopolitiske brændpunkter i maj. Den mest voldsomme og direkte, var situationen i Israel, hvor Israels regering og det palæstinensiske selvstyre nærmede sig krigslignende tilstande i form af gensidige bombardementer. Ud over de forfærdelige menneskelige konsekvenser havde det også betydning for investorerne som følge af risikoen for yderligere eskalering. Situationen trak ligeledes tråde over til USA og Irans forhandlinger omkring Irans atom-program. Rusland kom indirekte i fokus efter Putins opbakning til den hviderussiske præsident i kølvandet på, at Hviderusland tvang et Ryanair rutefly til landing for at anholde en hviderussisk systemkritiker. Efterfølgende EU sanktioner øgede de politiske spændinger yderligere.

Markedsafkast
Verdens aktiemarkeder var præget af rotation blandt sektorerne i løbet af maj, hvor nye tal for inflation og nyt fra den amerikanske centralbank tog de fleste overskrifter. Tegn på inflation gav medvind til de råvare-udvindende sektorer, som især er dominerende i Østeuropa og Latinamerika. Derfor blev disse regioner de helt store vindere med stigninger på 6-9%. Derimod gav inflationsdiskussionerne anledning til gevinsthjemtagning i USA, der ellers i tidligere måneder har siddet med førertrøjen på. Faldet blev dog begrænset til omtrent 1%. Europa havde det lidt bedre med en stigning på ca. 2,5% - bl.a. som følge af et optimistisk konjunkturbarometer fra Tyskland.

På det danske obligationsmarked var renteniveauet moderat stigende. Som det tidligere har været tilfældet, er det de lange renter, der stiger, mens obligationerne med op til fem års løbetid stort set er uændrede. I maj var det igen det konverterbare segment, der løb med fokus. Segmentet har haft det svært i maj. Årsagen skal findes i fortsat stor udstedelse som følge af en stor ejendomsomsætning. Samtidig har investorerne svært ved at ab-sorbere de mange langt løbende obligationer. Ejerstatistikkerne viser nu også, at udenlandske investorer er blevet mere tilbageholdende med at købe de danske konverterbare obligationer. Udlandets ejerandel har såle-des været let faldende, hvilket dog primært kan tilskrives udtrækninger, hvor der ikke er blevet geninvesteret. Obligationsafkastene har været overvejende negative i maj. Dårligste segment har været de konverterbare obligationer, hvor de længere løbende obligationer har givet negative afkast på omkring 1,5%. Flexlånsobligati-onerne har givet afkast på mellem 0 og – 0,25 %. Enkelte af de højere forrentede konverterbare obligationer har givet positive afkast. Det var tilfældet, fordi disse obligationer er blevet mindre konverteringstruede, som følge af de faldende kurser på udstedelsesobligationerne.


Stabilitet omkring den amerikanske pengepolitik og dermed de amerikanske renter er ofte en stabiliserende faktor på de nye obligationsmarkeder. Dette har også været tilfældet i maj og har bidraget til, at kreditspændet er indsnævret yderligere med 0,10 procentpoint til 3,3%. De fortsat stigende råvarepriser har understøttet de råvaretunge lande, hvor specielt Sydafrika, trods fortsat mange udfordringer, har nydt godt af en pæn bedring på den eksterne balance. Brasilien og Peru har også haft en flot måned, hvor Peru dog hovedsagelig har rettet sig efter en periode med politisk usikkerhed. Ellers har det været comeback til en del ”stressede” kreditter, hvor Zambia fik en aftale i stand med IMF og hvor risiko-appetitten har været stigende. Fokus er stadig på de økono-miske effekter af Covid-19, hvor vaccinationen på de nye obligationsmarkeder stadig har haltet kraftigt efter de udviklede lande.  

Kreditspændene kørte marginalt ud gennem maj måned - både i investment grade og blandt højtforrentede virksomhedsobligationer. Det er fortsat forventningerne til ECBs opkøbsprogram, der er den primære drivkraft for den generelle retning af kreditspændene. Nyudstedelsesmarkedet var relativt aktivt i maj. Langt de fleste investment grade obligationer blev prissat meget aggressivt med en nyudstedelsespræmie tæt på nul, eller i nogle tilfælde endda negativt. Blandt de højtforrentede virksomhedsobligationer er billedet mere blandet, hvor nogle udstedere stadig må give en attraktiv nyudstedelsespræmie for at komme til markedet.


 

Vigtig information
Tidligere afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Ingen oplysninger heri skal opfattes som investeringsrådgivning, og inden køb eller salg bør egen investerings- og skatterådgiver altid kontaktes.