Hvad er en ex-udbytte afdeling?

Hvert år i januar kan nye medlemmer købe andele i en række af vores afdelinger (ex udbytte-afdelinger) uden at få ret til det foregående års udbytte, som er indregnet i afdelingens kurs frem til generalforsamlingen. Fordelen ved at købe ex udbytte-afdelinger er, at nye investorer undgår at betale for et udbytte, der udbetales som skattepligtig indkomst kort tid efter. Ex udbytte-afdelinger tilbyder de samme afkastmuligheder og risici, som hvis du købte en almindelig Jyske Invest afdeling.

Ex udbytte-afdelinger anbefales til investorer, der investerer med almindelig opsparing. 

Forskel i kurserne?

Kursen på en ex udbytte-afdeling vil være lavere end kursen på moderafdelingen. Forskellen i kursen vil stort set svare til det udbytte, som moderafdelingen har optjent i det foregående år og som investorer i moderafdelingen vil få udbetalt i det pågældende år. Efter udbyttebetalingen vil kursen på de to afdelinger være den samme.


Fordele ved ex udbytte

Fordelen ved at købe ex udbytte-afdelinger frem for afdelinger med udbytte er:

1. Du undgår at skulle geninvestere
Hvad enten du investerer for pensionsmidler eller for frie midler, undgår du at få udbetalt et udbytte kort tid efter, at du har investeret dine penge, som du så skal bruge tid og omkostninger på at geninvestere.

2. Du bliver hverken rigere eller fattigere
Køber du eksempelvis i marts 100 andele i en afdeling, der har optjent et udbytte på 10 kr. pr. andel, vil du allerede i april få et kontant beløb på 1.000 kr. udbetalt, uanset om kursen er faldet eller steget, siden du købte andelene. Samme dag som udbyttet bliver udbetalt, falder værdien på dine andele tilsvarende med 1.000 kr. Når der ses bort fra skat, har du hverken tjent eller tabt penge, du har blot fået tilbagebetalt nogle af de penge, som du oprindeligt investerede.

3. En stor del af det udbetalte udbytte bliver beskattet
Investerer du for frie midler, betaler du skat af det udbetalte udbytte i det indkomstår, hvor det bliver udbetalt. Tager vi eksemplet ovenfor, betyder det, at du bliver beskattet af de 1.000 kr., som du har fået udbetalt.

4. Et skatteeksempel:

  • I marts køber du almindelige udbyttebetalende andele for 10.000 kr.
  • I april får du udbetalt udbytte, optjent i det foregående år, på i alt 1.000 kr. 
  • Udbetalingen af udbyttet medfører, at værdien af dine andele falder med 1.000 kr. til 9.000 kr. 
  • Du skal betale skat af 1.000 kr. i udbetalt udbytte
  • Du får altså sådan set bare dine egne penge minus skat tilbage igen.

Hvordan bliver jeg beskattet af ex-udbytte beviser?

Alle ex-udbytte beviser bliver ombyttet til beviser i moderafdelingen nogle måneder efter udstedelsen - gerne efter generalforsamlingen.

Ombytningen betragtes ikke som et salg, men blot som en ombytning og udløser derfor som udgangspunkt ikke skattemæssige konsekvenser for dig som investor. Du bliver først beskattet ved salg af de nye beviser, du har modtaget. Når du skal beregne avancen ved salg af dine investeringsbeviser, skal du huske at medregne det, som du har givet for ex-udbytte beviserne i din samlede anskaffelsessum på beviserne i moderafdelingen. 

Lidt skat ved ombytningen 

I nogle tilfælde kan du ikke undgå at skulle betale en smule skat ved ombytningen af ex-udbytte beviserne. Det gør sig gældende i de tilfælde hvor ombytningen ikke kan ske i forholdet 1:1, og vi således er nødsaget til at udbetale den del af værdien som ikke udgør nok til at modtage et helt bevis i den ordinære afdeling. Denne ’spids’, som det også kaldes, betragtes som et udbytte fra afdelingen og skal selvangives og beskattes som et udbytte. Sådanne ombytninger som ikke kan ske i forholdet 1:1 betyder altså også, at du vil modtage et bevis mindre i den almindelige afdeling end du havde i ex-udbytte afdelingen. Du kan se ombytningsforholdet på den udbyttenota, som du modtager i forbindelse med ombytningen.

Eksempel
Køb af 100 andele til kurs 100 i moderafdelingen 10.000 kr.
Køb af 100 andele i ex-udbytte afdelingen 9.000 kr.
Ombytning:
Kurs på ordinære andele på ombytningstidspunktet 95,2202
Kurs på midlertidige andele på ombytningstidspunktet 95,0901
Herefter:
Antal ordinære andele i alt (100 + 99) = 199 stk.
Spids 82,22 kr
(skal selvangives og beskattes som udbytte på ombytningstidspunktet)
Salg af andelene:
Anskaffelsessum (10.000 + 9.000) 19.000 kr.
Afståelsessum 20.000 kr.
Skattepligtig avance 1.000 kr.

 


Hvornår bliver ex-udbytte-afdelingerne ombyttet til moderafdelingerne?

Alle ex-udbytte-afdelinger er midlertidige afdelinger. Efter generalforsamlingen bliver udbytterne udbetalt fra moderafdelingen og ex-udbytte-afdelingerne ombyttes til almindelige andele. Efter ombytningen ejer du altså helt almindelige andele, der udbetaler udbytte året efter.


Manglende tilbageholdelse af udbytteskat for Aktier Lav Volatilitet

Ved ombytning af ex-kupon beviser til ordinære beviser i JI Aktier Lav Volatilitet, kan du have modtaget en udbetaling. Der er ved en fejl ikke blevet tilbageholdt skat ved udbetalingen. Du har derfor fået udbetalt hele beløbet. Om der er tilbageholdt skat, afhænger af, hvilke midler der er investeret for. Du kan se, hvor stor udbetalingen er på den nota, du har modtaget i forbindelse med ombytningen. Udbetalingen kan maksimalt udgøre ca. 140 kr., og den manglende tilbageholdte skat drejer sig derfor om et mindre beløb. Læs mere om ombytning af ex-kupon til ordinære beviser, og hvorfor du får en udbetaling her på siden.

Hvad skal du gøre?

Om du skal gøre noget – og hvad du evt. skal gøre - afhænger af, hvilke midler du har investeret for: 

Frie midler

På grund af fejlen er beløbet ikke indberettet til SKAT. Du skal derfor selvangive beløbet i rubrik 67 på din årsopgørelse for 2015. På den måde betaler du skatten over årsopgørelsen for 2015. 

Selskaber

Udbetalingen skal selvangives i rubrik 91 (Erhvervet dansk udbytte (brutto) uden indeholdelse af udbytteskat i indkomståret) i det indkomstår, hvori ombytningen har fundet sted. 

Pension

Hvis du har investeret for pensionsmidler, skal du ikke foretage dig noget. Skatten af udbetalingen beregnes sammen med den øvrige PAL-skat, som beregnes og indberettes af det pengeinstitut, hvori du har din pensionsopsparing. 

Børneopsparing

Hvis du har investeret for midler på en børneopsparingskonto, skal du ikke foretage dig noget, da afkast på værdipapirer på en børneopsparingskonto er fritaget for skat.