112,96

Indre værdi
kl. 16:04

-0,33%

Ændring

Profilen

Afdelingens midler investeres i en globalt sammensat portefølje af aktier på de udviklede aktiemarkeder. Porteføljen vil bestå af et stort antal selskaber og porteføljen forventes at have en højere bæredygtighed end det globale aktiemarked. Selskaberne er spredt på flere regioner, lande og sektorer.

Afdelingens midler investeres under hensyntagen til specifikke principper for bæredygtighed. Det sker via flere typer af til- og fravalg, bl.a. baseret på porteføljeselskabernes bidrag til FN’s Verdensmål og deres CO2 intensitet.
Som følge af den bæredygtige investeringspolitik udelukkes endvidere en række investeringer, f.eks. i selskaber 

  • som opererer på en måde, der krænker bredt anerkendte internationale konventioner og normer vedrørende miljø, menneskerettigheder og forretningsetik.
  • der producerer termisk kul og tjæresand.

Formålet med porteføljestyringen er løbende at give et risikojusteret afkast, som mindst er på niveau med det risikojusterede afkast for afdelingens benchmark.
Derudover er det målet, at porteføljen har en højere bæredygtighed end det globale aktiemarked.
Afkastet måles over den tidshorisont, som den typiske investor i afdelingen som minimum bør have ifølge afsnittet ”Den typiske investor”.
Porteføljeafkastet er efter omkostninger til aktiv forvaltning

Afledte finansielle instrumenter

Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter.


Benchmark

MSCI The World Index (Net Total Return)

Benchmark har været gældende siden: -

Fakta

03.12.2020
DK0061413317
Ja
Ja
Ja
Pension, frie midler og selskaber
Globale aktier
31.03.2021
5.840.035.000 DKK
24260526