Beskatning af aktieafdelinger

Vores beskrivelse af beskatning er ment som en generel information. I udgangspunktet er indholdet korrekt og ajourført, men vi kan ikke garantere, at indholdet dækker over alle tænkelige situationer. Vi opfordrer dig derfor til at søge individuel skatterådgivning. Vi tager desuden forbehold for eventuelle fejl, mangler, ny skattelovgivning m.v.

Frie midler

Beskatning ved salg

 • Gevinst beskattes som aktieindkomst.
 • Tab kan modregnes i gevinster og udbytter fra børsnoterede aktier og udloddende aktiebaserede investeringsforeningsbeviser. Tab, realiseret i 2002 og fremefter, kan gemmes uden tidsbegrænsning til modregning i fremtidige gevinster og udbytter.

Beskatning af udbytte

Det årlige udbytte beskattes som aktieindkomst.

Inden udlodningen har Jyske Invest betalt 27% i udbytteskat på dine vegne. Udbytteskatten indgår i den endelige skatteberegning hos dig som investor.

Hvilke investeringer beskattes som aktieindkomst?

 • Investering i aktier
 • Investering i andele i udloddende aktiebaserede investeringsforeningsafdelinger.

Aktieindkomst er den samlede betegnelse for aktieafkast, der enten konstateres som et løbende aktieudbytte eller som en kapitalgevinst ved salg af aktien/andelen.

Hvordan beskattes aktieindkomst?

Beskatningen afhænger af, hvor stor den årlige aktieindkomst er (2019-satser):

 • < 54.000 kr. årligt beskattes med 27%
 • > 54.000 kr. årligt beskattes med 42%

Husk: Er du gift, beskattes I samlet. Grænsen er dermed det dobbelte for ægtefæller, samlet set.

Opgørelse af aktieindkomsten

 • Når aktieindkomsten skal gøres op, kan tab fra børsnoterede aktier og udloddende aktieafdelinger kun modregnes i udbytter og aktiegevinster på andre børsnoterede aktier og udloddende aktieafdelinger. Overstiger tabene udbytter og gevinster, kan det overskydende tab fremføres til fradrag i udbytter og gevinster fra børsnoterede aktier og udloddende aktieafdelinger i  kommende indkomstår.

Flere aktier i samme selskab eller afdeling

 • Når skatten skal beregnes for beviser i samme afdeling, bruges gennemsnitsmetoden. Metoden bevirker, at anskaffelsessummen for de solgte beviser opgøres som en forholdsmæssig andel af den samlede anskaffelsessum og fordeles på de solgte beviser og de beviser som endnu ikke er solgt. Hvis du har beviser i en skattefri beholdning skal disse ikke medregnes.
 • FIFO-princippet: 
  First in first out-princippet indebærer, at de beviser, som er købt først, anses for solgt først. Dette har kun betydning, hvis du har en skattefri beholdning 

Aktier/beviser købt før d. 31.12.2005 eller tidligere - skattefri beholdning

Har du aktier/beviser, som er købt før den 31.12.2005 og hvis samlede værdi var under 136.000 (273.100 for ægtefæller), er gevinsterne skattefrie. Derimod er tab på aktierne/beviserne ikke fradragsberettiget.

Syntetisk anskaffelsessum

En syntetisk anskaffelsessum betyder, at du kan anvende en højere anskaffelsessum, end den du oprindelig har betalt for beviset. Du kan have en syntetisk anskaffelsessum, hvis du før den 31.12.2005 overskred 100.000 kr.-grænsen. Du kan læse mere på www.skat.dk.

Se kurser pr. 19. maj 1993.

Pensionsmidler

 • Du kan investere dine pensionsmidler i afdelingerne.
 • Gevinst og udbytte beskattes med 15,3% pensionsafkastskat.
 • Pensionsafkastskatten beregnes hvert år i december og betales i januar. Udregningen foretages af dit pengeinstitut. Du skal ikke selvangive noget i den sammenhæng.

Fra et selskab

Gevinst og tab indgår i selskabsindkomsten og beskattes efter lagerprincippet

 • Et tab kan trækkes fra direkte i selskabsindkomsten.
 • Opgøres en gevinst, kan eventuelle fremførte tab fra perioden 2002-2009 og tab fra en evt. nettotabssaldo modregnes heri.

Beskatning af udbytte

Udbytte fra afdelingen indgår i selskabsindkomsten. Fremførte tab kan ikke modregnes i udbytte.

I forbindelse med udbyttebetalingen har Jyske Invest betalt 22% i udbytteskat på selskabets vegne. Udbytteskatten er en forudbetalt skat, som modregnes i den endelige skatteberegning året efter.

Børn og unge

Børn og unge har mulighed for at investere i afdelingerne på tre måder:

 • Ved almindelig opsparing
 • Ved oprettelse af en skattebegunstiget børneopsparing
 • Ved oprettelse af en aktiesparekonto

Du kan læse mere om aktiesparekontoen under fanen "Aktiesparekonto".

Almindelig opsparing

Børns personfradrag udgør i 2019 35.300 kr. Hvorvidt barnet har mulighed for at udnytte sit personfradrag er afhængig af, hvad barnet investerer i og hvor stor den øvrige indkomst er.

Aktieindkomst

Avance ved salg af beviset og udbyttet beskattes som aktieindkomst. Aktieindkomst der ikke overstiger 54.000 kr. (2019) årligt, beskattes med 27%. Skatteværdien af børns personfradrag kan ikke udnyttes i denne indkomst. Aktieindkomst udover 54.000 kr. beskattes med 42% og i denne skat kan børns personfradrag udnyttes.

Gave fra forældrene:

 • Er investeringsbeviserne givet som en gave fra forældrene, skal udbyttet beskattes hos forældrene indtil udgangen af det år, hvor barnet fylder 18 år. Eventuel fortjeneste eller tab ved salg af investeringsbeviserne beskattes derimod hos barnet.

Skattebegunstiget børneopsparing

Du kan som forældre, bedsteforældre eller værge for barnet oprette en børneopsparingskonto. Der kan oprettes en børneopsparingskonto for hvert barn. Kontoen skal oprettes senest det år, hvor barnet fylder 14 år. Indeståendet på kontoen er bundet i 7 år og kan således først udbetales 7 år efter oprettelsen af kontoen, dog tidligst når barnet fylder 14 år og senest i en alder af 21 år.  

 • Hvor meget kan der indskydes?
  Der kan hvert år indskydes max 6.000 kr. Der kan i alt indskydes 72.000 kr. på børneopsparingskontoen.
 • Hvor meget skal der betales i skat?
  Renter, udbytter og kursgevinster er i bindingsperioden skattefrie.

På det aftalte tidspunkt frigives beløbet uden indkomstskatte- eller afgiftspligt. Renter af beløbet på børneopsparingskontoen skal fra datoen for bindingsperiodens ophør medregnes ved barnets indkomstopgørelse. Dette gælder uanset, hvornår renterne faktisk tilskrives.

Bor du i udlandet?

Ved investering for frie midler og fra et selskab 

Hvis du eller dit selskab ikke er fuld skattepligtig til Danmark, skal du kun betale skat til Danmark af udlodningen fra afdelingen. Beregnet avance i forbindelse med salget af beviset er ikke skattepligtigt.

Beskatningsprocenten af udbyttet afhænger af hvor du bor/hvor dit selskab er hjemmehørende, men i langt de fleste tilfælde kan Danmark beskatte udbyttet med 15%. I forbindelse med udlodningen er der dog automatisk indeholdt 27% i udbytteskat, og differencen kan tilbagesøges ved SKAT.

Ved investering for pensionsmidler

Hvis du investerer for pensionsmidler, der beskattes efter pensionsafkastbeskatningsloven (PAL), er du ikke skattepligtig til Danmark af hverken udlodningen eller den avance du opnår i forbindelse med salget af beviset. 

Ved investering gennem en aktiesparekonto

Hvis du har investeret gennem en aktiesparekonto, skal du kun betale skat til Danmark af udlodningen fra afdelingen. Beregnet avance efter lagerprincippet er ikke skattepligtigt.

Hvis du ikke er fuld skattepligtig til Danmark, kan du ikke oprette eller foretage yderligere indskud på en aktiesparekonto. Men du kan vælge at opretholde en aktiesparekonto, som du oprettede, inden du flyttede ud af Danmark.

Beskatning i udlandet

Vær opmærksom på, at du kan være skattepligtig af både udlodningen og avancen i det land, du bor i.

Fra virksomhedsordningen

Du kan ikke investere i afdelingen via virksomhedsordningen

Aktiesparekonto

 • Du kan investere i afdelingerne gennem din aktiesparekonto.
 • Gevinst, tab og udbytte indgår i afkastet på aktiesparekontoen, der beskattes efter lagerprincippet.
 • Afkastet beskattes med 17%.
 • Hvis det samlede afkast på aktiesparekontoen er negativt, kan du modregne det i fremtidige gevinster fra kontoen.
 • Skatten beregnes af banken, hvor du har oprettet aktiesparekontoen. Du skal ikke selvangive noget i den sammenhæng.