Beskatning af rene obligationsafdelinger

Vores beskrivelse af beskatning er ment som en generel information. I udgangspunktet er indholdet korrekt og ajourført, men vi kan ikke garantere, at indholdet dækker over alle tænkelige situationer. Vi opfordrer dig derfor til at søge individuel skatterådgivning. Vi tager desuden forbehold for eventuelle fejl, mangler, ny skattelovgivning m.v.

Frie midler

Beskatning ved salg

 • En kursgevinst ved salg beskattes som kapitalindkomst.
 • Et kurstab kan trækkes fra i kapitalindkomsten.

Beskatning af udbytte

Udbytte beskattes som kapitalindkomst.

Pensionsmidler

 • Udbytte og kursgevinster beskattes med 15,3% pensionsafkastskat.
 • Pensionsafkastskatten beregnes hvert år i december og betales i januar. Udregningen foretages af dit pengeinstitut, og du skal ikke selvangive noget i den sammenhæng.

Fra et selskab

Beskatning af gevinst og tab

Gevinst og tab indgår i selskabsindkomsten og beskattes efter lagerprincippet.

 • Et tab kan trækkes fra direkte i selskabsindkomsten.
 • Opgøres en gevinst, kan eventuelle fremførte tab fra aktier fra perioden 2002-2009 og tab fra en evt. nettotabssaldo modregnes heri.

Beskatning af udbytte

Udbyttet indgår i selskabsindkomst. Fremførte tab kan ikke modregnes i udbytte.

Børn og unge

Børn og unge har mulighed for at investere i afdelingen på to måder:

 • Ved almindelig opsparing eller
 • Ved oprettelse af en skattebegunstiget børneopsparing.

Almindelig opsparing

Børns personfradrag udgør i 2019 35.300 kr. Personfradraget kan anvendes til modregning i barnets udbytter og gevinster fra andelene.

Gave fra forældrene:

 • Er investeringsbeviserne givet som en gave fra forældrene, skal udbyttet beskattes hos forældrene indtil udgangen af det år, hvor barnet fylder 18 år. Eventuel fortjeneste eller tab ved salg af investeringsbeviserne beskattes derimod hos barnet.

Skattebegunstiget børneopsparing

Du kan som forældre, bedsteforældre eller værge for barnet oprette en børneopsparingskonto. Der kan oprettes en børneopsparingskonto for hvert barn. Kontoen skal oprettes senest det år, hvor barnet fylder 14 år. Indeståendet på kontoen er bundet i 7 år og kan således først udbetales 7 år efter oprettelsen af kontoen, dog tidligst når barnet fylder 14 år og senest i en alder af 21 år.

Hvor meget kan der indskydes?

 • Der kan hvert år indskydes max 6.000 kr. Der kan i alt indskydes 72.000 kr. på børneopsparingskontoen.

Hvor meget skal der betales i skat?

 • Renter, udbytter og kursgevinster er i bindingsperioden skattefrie.

På det aftalte tidspunkt frigives beløbet uden indkomstskatte- eller afgiftspligt. Renter af beløbet på børneopsparingskontoen skal fra datoen for bindingsperiodens ophør medregnes ved barnets indkomstopgørelse. Dette gælder uanset, hvornår renterne faktisk tilskrives.

Bor du i udlandet?

Vær opmærksom på, at du kan være skattepligtig af både udlodningen og avancen i dit bopælsland.

Fra virksomhedsordningen

Du kan ikke investere i afdelingen via virksomhedsordningen

Aktiesparekontoen

Du kan ikke investere i afdelingen gennem din aktiesparekonto.