Få en forklaring

Få en forklaring på, hvad de enkelte satser betyder, og hvordan de beregnes:

Aktuel ÅOP

Bemærk at aktuel ÅOP ikke nødvendigvis er beregnet med baggrund i data fra seneste årsrapport, da der kan foretages ændringer i løbet af året, som påvirker aktuel ÅOP.

ÅOP er sammensat af fire elementer:

- Årlige administrationsomkostninger i procent, jvf. Central investorinformation.
- Handelsomkostninger opgjort i procent af den samlede formue, jvf. senest offentliggjorte årsrapport. I beregning af ÅOP kan handelsomkostningsprocent ændres ved væsentlige ændringer af handelsvilkår i løbet af året.
- Den maksimale indtrædelsesomkostning (tidligere emissionstillæg), som det fremgår af prospektet og Central investorinformation
- Den maksimale udtrædelsesomkostning (tidligere indløsningsfradrag), som det fremgår af prospektet og Central investorinformation.

ÅOP er for de afdelinger der er oprettet i løbet af sidste kalenderår, omregnet til et helårstal. For de afdelinger, der er oprettet i indeværende år, beror ÅOP på et skøn.

Satserne for ÅOP i denne tabel er aktuelle. Ønsker du de årlige satser, gå ind på investering.dk og start beregneren.

Sådan beregnes ÅOP:
Administrationsomkostninger i procent og seneste handelsomkostninger ved løbende drift i procent + maksimal indtrædelsesomkostning i procent og maksimal udtrædelsesomkostning i procent.

Den samlede procentsats for den maksimale indtrædelsesomkostning og den maksimale udtrædelsesomkostning divideres med 7, fordi beregningen er baseret på, at investor holder sin investering i 7 år. Opgjort pr. seneste afsluttede regnskabsår.

Eksempel
Administrationsomkostninger: 0,90%
Handelsomkostninger ved løbende drift: 0,20%
Indtrædelsesomkostninger: 2%
Udtrædelsesomkostninger: 1%

ÅOP bliver hermed:

(0,90 + 0,20) + (2 + 1) /7 = 1,53%.

Aktuelle indtrædelsesomkostninger (tidligere emissionstillæg)

Indtrædelsesomkostninger, som er et engangsbeløb, er de omkostninger, der er forbundet med at udstede nye investeringsbeviser i en afdeling. De dækker handelsomkostningerne ved at købe værdipapirer.

Indtrædelsesomkostningerne varierer fra afdeling til afdeling afhængig af omkostningerne ved at købe de underliggende værdipapirer. Danske obligationsafdelinger har normalt de laveste indtrædelsesomkostninger, mens afdelinger med udenlandske aktier generelt har de højeste.

Aktuelle udtrædelsesomkostninger (tidligere indløsningsfradrag)

Udtrædelsesomkostninger, som er et engangsbeløb, er de omkostninger, der er forbundet med at tilbagekøbe investeringsbeviser i en afdeling. De dækker handelsomkostningerne ved at sælge værdipapirer og i nogle tilfælde provision til finansielle formidlere.

Udtrædelsesomkostningerne varierer fra afdeling til afdeling, fordi omkostningerne ved at sælge de underliggende papirer er forskellige. Danske obligationsafdelinger har normalt de laveste udtrædelsesomkostninger, mens afdelinger med udenlandske aktier generelt har de højeste.

Omkostningerne ved ind- og udtræden bliver løbende justeret i prospektet samt Central investorinformation og efterfølgende her på hjemmesiden.

Samlede administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger er opgjort pr. 31/12 og fremgår af central investorinformation. Dog vil omkostninger bero på et skøn, såfremt en ny afdeling endnu ikke har aflagt årsrapport, eller der er sket væsentlige ændringer med betydning for investor. 

Det er vores omkostninger ved at drive investeringsforeningen - dvs. fx omkostninger til løn, IT, formidlingsprovision og rådgivningsprovision (se nedenfor) til bankerne, depotgebyrer, husleje mv. Procentsatsen kan først opgøres ved regnskabsårets afslutning og årsrapportens godkendelse.

Handelsomkostninger

Handelsomkostninger er opgjort pr. 31/12 og fremgår af seneste årsrapport. Dog vil omkostninger bero på et skøn, såfremt en ny afdeling endnu ikke har aflagt årsrapport, eller der er sket væsentlige ændringer med betydning for investor. 

Det er de kurtager og andre omkostninger, som vi betaler til børsmæglerselskaber, når vi handler værdipapirer. Det er kun handelsomkostninger ved løbende drift, der medregnes. Handelsomkostninger i forbindelse med indtrædelse og udtrædelse af en afdeling indgår derfor ikke.

Handelsomkostninger i procent af formuen beregnes ved, at handelsomkostningerne ved den løbende drift sættes i forhold til den gennemsnitlige formue i den pågældende afdeling. Opgjort pr. seneste afsluttede regnskabsår.

Formidlingsprovision

Efter gældende aftale. Vi har indgået aftaler med Jyske Bank og andre distributører om rådgivning og salg af beviser i foreningernes afdelinger. Som honorar for den ydelse betaler vi for hver afdeling en provision, som er beregnet ud fra den gennemsnitlige kursværdi på investeringsbeviserne i den pågældende afdeling.

Rådgivningshonorar

Efter gældende aftale. Vi har indgået aftale om investeringsrådgivning med vores depotselskab Jyske Bank. Det betyder, at Jyske Bank rådgiver om, hvilken porteføljestrategi banken anser for fordelagtig. Vi vurderer forslagene fra rådgiveren og tager stilling til, om vi vil føre dem ud i livet. Som honorar for de ydelser betaler vi for hver afdeling en provision, som er beregnet ud fra den gennemsnitlige kursværdi af investeringsbeviserne i den pågældende afdeling.