Retningslinjer om behandling af persondata i Jyske Invest

Generel oplysningspligt

Efter Databeskyttelsesforordningen skal du have oplyst, hvordan og hvornår dine personoplysninger indhentes, behandles og/eller videregives, som investor i en forening administreret af Jyske Invest Fund Management A/S (herefter Jyske Invest). Retningslinjerne vedligeholdes også til opfyldelse af Lov om finansiel virksomhed § 122 og som en del af vores Fund Governance politik.

De gældende retningslinjer er tilgængelige på hjemmesiderne jyskeinvest.dk/jyskeportefolje.dk under Medlemsinformation.

1. Hvem er vi?

Jyske Invest er godkendt af Finanstilsynet som investeringsforvaltningsselskab til at forvalte kollektive investeringer i forening. Vi er GIPS-certificeret og følger Investering Danmarks
anbefalinger om Fund Governance, som en ekstra tryghed for vores investorer. 

Foreningerne i Jyske Invest-gruppen har indgået administrationsaftale med Jyske Invest, som bl.a. betyder, at Jyske Invest skal sørge for at opfylde foreningens forpligtelse som dataansvarlig i forhold til medlemmer af foreningen, bl.a. ved at oplyse om hvordan medlemmernes personoplysninger indsamles, behandles og videregives. I forhold til det enkelte medlem af foreningen er det derfor den pågældende forening, der er dataansvarlig, og Jyske Invest, der er at betragte som databehandler.

2. Indsamling og behandling af oplysninger

Når du bliver ”kunde”, medlem eller investor i en af foreningerne i Jyske Invest, har du som udgangspunkt ikke pligt til at lade personlige oplysninger registrere, medmindre du ønsker at få noteret dine investeringer på navn – det vil sige navnenoteret – gennem værdipapircentralen VP Securities A/S (herefter VP) og foreningens ejerbog.

Når du navnenoterer dine investeringsbeviser, får du automatisk nogle medlemsrettigheder. Blandt andet kan du deltage i generalforsamlinger og stemme, når der stilles forslag. Du vil også i visse situationer få personlig besked, når vi vurderer, det er nødvendigt eller hensigtsmæssigt. Og så kan du modtage eventuelle medlemsblade, nyhedsbreve eller anden relevant markedsføring, hvis du ønsker det. For at kunne indkalde til generalforsamlinger og sende medlemsblade, nyhedsbreve og eventuelle andre publikationer og relevant markedsføring også om nye investeringsmuligheder – og for at kunne administrere dine rettigheder som medlem – henter vi typisk oplysninger om dig hos VP, i form af navn, postadresse, mailadresse, depotnummer og ejerandel, hvis du har ladet dig navnenotere. 

I Jyske Invest indsamler og behandler vi som udgangspunkt ikke følsomme personoplysninger om dig. Hvis du imidlertid selv indleverer materiale til os, der indeholder følsomme personoplysninger - fx helbredsoplysninger i en mail– betragter vi det som din accept af, at vi kan gemme oplysningerne. Vi vil dog ikke anvende oplysningerne i andre sammenhænge.

Vi opbevarer dine oplysninger, så længe de er nødvendige i forhold til de formål, som var grunden til indsamling, behandling og opbevaring af dine data.

3. Indsamling af oplysninger fra vores hjemmeside via elektroniske spor (cookies)

For at kunne drive vores hjemmeside, bruger vi cookies til lagring af valgte data på din pc, så de huskes frem til næste besøg. Vi indsamler også i anonym form oplysninger om din brug af hjemmesiden. Ved den automatiske indsamling kan blandt andet ses, hvornår og hvor hjemmesiden besøges, hvilke browsere, der tilgår den og hvilke hjemmesider, der er besøgt før.

Disse data benyttes til at optimere hjemmesidens effektivitet og brugervenlighed. Oplysningerne har karakter af generel statistik og kan ikke føres tilbage til enkeltpersoner. Vi benytter et systemværktøj, som via cookies registrerer adfærd. Værktøjet får ikke kendskab til dine personlige oplysninger, men det kan give adgang til at samkøre din brug med anden information på et generelt statistisk niveau.

4. Grundlag for behandling af oplysninger

Lovgrundlaget for vores behandling af dine oplysninger er den finansielle regulering, herunder

  • bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl. og administration af danske UCITS
  • bekendtgørelse om reelle ejere,
  • hvidvaskloven og
  • databeskyttelseslov og -forordningen.

Derudover behandler vi dine oplysninger, hvis det er nødvendigt som følge af en aftale, du indgår, eller hvis du har givet dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a og b, eller hvis en af de andre behandlingsregler i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, og artikel 9 finder anvendelse.

Endeligt behandler vi dine oplysninger, når det er nødvendigt for at forfølge en legitim interesse for os. Det kan fx være til forebyggelse af misbrug og tab, til brug for at opfylde medlemsrettigheder og til direkte markedsføring.

5. Videregivelse og overførsel af oplysninger

Vi videregiver sædvanlige kundeoplysninger til Jyske Bank A/S, som er underlagt lovbestemt tavshedspligt. Det gør vi i det omfang, det er nødvendigt for at administrere dit medlemskab og
dine anliggender i forhold til os. 

Vi videregiver også oplysninger om dig til offentlige myndigheder i det omfang, vi er forpligtet til det i medfør af lovgivningen, herunder iht. hvidvaskloven og bekendtgørelse om reelle ejere.

I forbindelse med it-udvikling, hosting og support kan personoplysninger blive overført til en databehandler, bl.a. til JN Data A/S, som er vores datacentral. Vi bruger i den forbindelse en række juridiske mekanismer, herunder databehandleraftaler til at sikre, at dine rettigheder og beskyttelsesniveauet følger med dine data.

6. Vores tavshedspligt og din ret til indsigt

Vores medarbejdere har tavshedspligt og må ikke uberettiget videregive oplysninger, som de har fået kendskab til under deres arbejde.

Du kan få indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine oplysninger, og hvem der modtager oplysninger om dig.

Adgangen kan dog være begrænset af lovgivningen. Du kan fx ikke få oplyst, om vi har noteret oplysninger, og i givet fald hvilke, i forbindelse med de undersøgelser, som vi er forpligtet til at foretage efter hvidvasklovgivningen.

Begrænsningen kan også skyldes hensynet til andre personers privatlivsbeskyttelse og til vores forretningsgrundlag og forretningspraksis, ligesom vores know-how, forretningshemmeligheder og interne vurderinger og materiale kan være undtaget fra indsigtsretten.

7. Ret til at få rettet eller slettet dine oplysninger

Hvis de oplysninger, som vi har registreret om dig, er forkerte, ufuldstændige eller irrelevante, har du ret til at få oplysningerne rettet eller slettet med de begrænsninger, der følger af lovgivning eller anden hjemmel.

Har vi givet andre forkerte oplysninger, vil vi også forsøge at rette fejlen.

8. Begrænsning af behandling af oplysninger

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

9. Du kan tilbagekalde dit samtykke

Tilladelse til videregivelse af oplysninger, der kræver dit samtykke, kan til enhver tid bringes til ophør ved, at du tilbagekalder dit samtykke.

Du kan til enhver tid frabede dig markedsføringsmateriale fra os. I den forbindelse skal du dog være opmærksom på, at vi måske kan blive forhindret i at opfylde dit behov for vigtig information fuldt ud.

10. Ret til at få udleveret dine oplysninger (dataportabilitet)

Hvis vi behandler oplysninger på baggrund af dit samtykke eller som følge af en aftale, kan du have ret til at få de oplysninger, du selv har leveret til os, udleveret i et elektronisk format.

11. Klage over vores behandling af dine oplysninger

Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til Jyske Invest Fund Management A/S, Vestergade 8-16, DK-8600 Silkeborg (Jyskeinvest@jyskeinvest.dk). Du kan desuden klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K, eller dt@datatilsynet.dk.

Kontaktoplysninger på vores databeskyttelsesrådgiver

Jyske Invest er en del af Jyske Bank koncernen, og du kan kontakte koncernens databeskyttelsesrådgiver på DPO@jyskebank.dk.