Der er også en risiko

Der er altid en risiko forbundet med at investere. Med udgangspunkt i den enkelte afdelings investeringspolitik og risikoprofil er målet for vores afdelinger at skabe afkast ved bl.a. at tage rente-, kredit- og likviditetsrisici. Disse risici kan til gengæld også påvirke afkastet negativt.

Generelt gælder det, at værdien af en investering kan falde, og der er derfor ingen garanti for at få det investerede beløb tilbage. Du kan miste hele det investerede beløb og et eventuelt akkumuleret afkast, hvis de bagvedliggende investeringer falder så meget i værdi, at andelenes kursværdi falder til 0 kr.

Hvis du investerer i obligationer, skal du være opmærksom på, at du løber en større risiko ved en investering i virksomhedsobligationer end ved en investering i statsobligationer, fordi virksomheders betalingsevne altid vil være forbundet med større usikkerhed end staters.

Dine gevinster kan blive forøget eller formindsket som følge af udsving i valutakurserne.

Vi opfordrer dig til at læse mere om risiko i afdelingens Central investorinformation og prospekt.